Fyzikální ústav získal dvě ze čtyř cen Technologické agentury ČR za rok 2015

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Mezi čtyřmi oceněnými prestižní cenou Technologické agentury ČR za aplikovaný výzkum byly vybrány i dva projekty s účastí týmů z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Tým doc. Martina Nikla byl oceněn v kategorii Originalita řešení za projekt „Nové monokrystalické materiály pěstované EFG technologií a jejich použití v hi-tech“, na němž pracoval spolu se společnostmi CRYTUR, spol. s r.o. a PRECIOSA BEAUTY, s.r.o. Tým doc. Ireny Kratochvílové byl oceněn v kategorii Řešení pro kvalitu života za projekt „Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace“, který byl řešen v týmu vedeném Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. a firmou Bioveta, a.s., na němž se dále účastnil Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

O ocenění týmu doc. Kratochvílové jsme již psali:
http://www.fzu.cz/prizes/tym-z-fyzikalniho-ustavu-ziskal-cenu-technologicke-agentury-cr

Tým doc. Nikla byl oceněn za účast na výzkumu, vývoji a zavedení do výroby nových monokrystalických materiálů především na bázi oxidu hlinitého a směsného oxidu hlinito-yttritého s použitím metody „Edge film growth“ (EFG) a uplatnění těchto materiálů zpravidla ve špičkových hi-tech aplikacích v elektronickém, optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. Výsledkem projektu jsou zcela nové produkty na špičkové světové úrovni, např. aktivní šperkový kámen, který transformuje záření z blízké ultrafialové oblasti do viditelné a taková bižuterie potom aktivně svítí, obr. 1.

cena_tacr1.jpg
Popis
Obr. 1 Aktivní šperkový kámen na bázi cerem dopovaného yttrito-hliníkového granátu.

Dalším výstupem je monokrystalický luminofor pro vysoce výkonné pevnolátkové zdroje světla na bázi LED. Princip činnosti je znázorněn na obr. 2 nahoře, funkční vzorek pak na obr. 2 dole. Tyto zdroje světla naleznou uplatnění např. v hlavních automobilových světlometech. Barevnou teplotu bílého světla lze ladit chemickým složením luminoforu.

 

cena_tacr3.jpg
Popis
Obr. 2 Bílé světlo generované tandemem tvořeným budicí modrou LED diodou (450 nm) jejíž světlo budí zeleno-žlutou emisi ve vloženém monokrystalickém elementu fosforu Y3Al5O12:Ce. Složením těchto dvou spekter ve vhodném poměru je dopředu vyzařováno bílé světlo. Princip činnosti je znázorněn v horní části obrázku, funkční vzorek pak v dolní části

Z dalších výrobků, které vznikly na základě výzkumných a vývojových činností v projektu, lze jmenovat nové tvary detektorů, monokrystalické optické vlákno, nové monokrystalické materiály, efektivní výbojky pro čerpání laserů, monokrystalické komponenty pro přístrojovou techniku a velkoplošné scintilátory. Tyto výrobky přispějí k rozsáhlým inovacím ve výrobním programu firmy CRYTUR. Celkově projekt vykázal více než 60 počitatelných výstupů v několika kategoriích výsledků uznatelných v programu Alfa TA ČR.

Tým FZÚ v rámci tohoto projektu mj. samostatně rozpracoval novou materiálovou koncepci ternárních sulfidových fosforů, které vykazují unikátní vlastnosti především laditelností vyzařovaného spektra v širokém spektrálním oboru, obr. 3. Plánujeme je dále testovat pro možnosti využití v tzv. cirkadiánních zdrojích světla, které se automaticky přizpůsobují dennímu cyklu a biorytmu člověka a jsou posledním hitem v osvětlovací technice.

cena_tacr4a.png
Popis
Obr. 3 Emisní spektra ternárních sulfidových matric, složení je uvedeno v obrázku, dopovaných Eu2+ při buzení v blízké ultrafialové-modré oblasti spektra. (Patentový spis 304998, 4. 2. 2015)