prof. Alexander Bulgakov, Dr.Sci.

  1. A.V. Bulgakov, N. Goodfriend, O. Nerushev, N. M. Bulgakova, S.V. Starinskiy, Y.G. Shukhov, E.E.B. Campbell
    Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics 31 (2014) C15-C21.
  2. N. M. Bulgakova, A. N. Panchenko, V. P. Zhukov, S. I. Kudryashov, A. Pereira, W. Marine, T. Mocek, A. V. Bulgakov
    Micromachines 5 (2014) 1344-1372.