Činnost

Text

Generace vysokých harmonických frekvencí (HHG) pomocí femtosekundových laserových impulsů o vysoké intenzitě a energii. V rámci grantu Marie Curie je řešen problém nízké účinnosti generace XUV záření. Tyto XUV koherentní ipmulzy generované pomocí HHG jsou nyní hlavním pracovním nástrojem pro různé aplikace atomové fyziky, fyzikální chemie a biologie.

Hlavním cílem projektu je provést koherentní parametrické zesílení XUV impulzů za účelem významného zvýšení fotonového toku. Tato technologie umožní průlom zejména v oblasti biologie, kde aplikace trpící velmi nízkým poměrem signál / šum nebudou omezeny pouze na dlouhou akumulaci dat. Rychlá opakovací frekvence akvizice otevře možnosti studia dynamiky biologických procesů, jaké nejsou se současnými technologiemi možné. Vyšší tok XUV fotonů navíc přináší příležitost zkoumání zcela nové fyziky jako je XUV nelineární optika, která je klíčová pro nedestruktivní metody studia zejména biologických vzorků.

ORCID 0000-0002-1330-0825
Scopus ID 55115714400
Researcher ID AAA-1601-2019