Studium optoelektronických procesů v hybridních systémech pro solární články třetí generace

Anotace

Teoretické a experimentální studium procesů přenosu energie a náboje v systémech pro solární články třetí generace. Studium zahrnuje materiály jak na bázi anorganických systémů (křemíkové struktury, perovskity, kvantové tečky), tak hybridní systémy s vodivými polymery a kovovými nanočásticemi. Teoretické modelování zahrnuje jak kvantový, tak makroskopický popis. Současně si klade za cíl propojení obou přístupů. Experimentální práce zahrnují jak měření voltampérových charakteristik, tak optická měření, včetně časově rozlišenou spektroskopii fotoexcitace studovaných materiálů v hybridních systémech