Nanostrukturované hybridní organicko-anorganické solární články (NANOCELL)

Anotace

Mezinárodní projekt se zaměří na základní výzkum optických, elektrických a magnetických vlastností povrchově modifikovaných hybridních nanostruktur vhodných pro použití v oblasti solárních článků nové generace. Klíčovými oblastmi výzkumu jsou udržitelné využívání zdrojů, včetně využívání obnovitelných energií. Technologie růstu nanočástic a povrchové hybridizace budou dále rozvíjeny. Pozornost bude věnována zejména experimentálnímu a teoretickému zkoumání procesů přenosu elektronové excitační energie a / nebo náboje v hybridních nanostrukturách s cílem objasnit jejich elektronovou strukturu a procesy přenosu v nich. Činnost pražské skupiny na Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze bude úzce koordinována s výzkumnými aktivitami společného zájmu ve spolupracujících institucích na Univerzitě Konkuk v Soulu a v Chemickém ústavu SAV v Bratislavě za účelem studia mechanismu náboje a přenos energie v hybridních polovodičových nanostrukturách. Teoretické modely přenosu náboje na povrchu funkcionalizovaných nanostruktur budou porovnány s mikroskopickými a spektroskopickými daty získanými z funkcionalizovaných polovodičových nanočástic.