Účinná eliminace zbytků léčiv ve vodě pomocí fotokatalytické degradace (Danube)

Anotace
Projekt reaguje na environmentální výzvy a zároveň rozšiřuje znalosti a dovednosti související se zpracováním plazmatu a nanotechnologiemi. Znečištění vodních zdrojů průmyslovým odpadem (syntetická barviva, pesticidy, hormony a léčiva) je v současné době závažným ekologickým problémem. Rozklad polutantů fotoaktivními částicemi představuje relativně novou metodu čištění odpadních vod, při které fotoaktivní částice rozptýlené v předčištěné odpadní vodě a ozářené UV světlem generují na svém povrchu reaktivní formy kyslíku (singletový kyslík, hydroxylové radikály atd.). Polovodičové fotokatalytické materiály, zejména na bázi oxidu zinečnatého, mají velký potenciál pro bakteriální inaktivaci obsažené v odpadních vodách. Cílem projektu je objasnit vliv stavu povrchu, osvětlení, magnetického pole a prostředí na fotokatalytické jevy v nových nanostrukturovaných slitinách přechodných oxidů, včetně fotogenerovaných elektronových děr, spinově polarizovaných pásových struktur a přenosu náboje v heterostrukturách. Pomocí plazmatu budeme ovlivňovat vlastnosti povrchu, jako je adsorpce molekul, povrchové elektronové stavy a defekty, povrchový náboj, elektrokinetický potenciál atd. Vysvětlíme si interakci mezi plazmatem a povrchovými stavy. Dalším krokem bude testování fotokatalytické aktivity plazmaticky ošetřených hybridních nanočástic měřením rozložitelnosti syntetických barviv – methylenové modři (kationtové barvivo) a methylenové oranže (aniontové barvivo).