Syntéza a charakterizace nanokompozitů oxidů přechodných kovů s potenciální aplikací pro sanaci environmentálních zátěží (Mobility)

Anotace
Fotokatalytická aktivita nanočástic rozptýlených ve znečištěných odpadních vodách a ozářených slunečním zářením na povrchu závisí na jejich schopnosti vytvářet páry elektron-díra a volné hydroxylové a kyslíkové radikály schopné sekundárních reakcí. Nanočástice ZnO se silnou redoxní schopností mohou fungovat pouze při UV záření. Řešení tohoto problému spočívá v heteropřechodu citlivém na viditelné světlo, který zvyšuje fotokatalytickou účinnost rozšířením spektrálního rozsahu absorpce a zároveň potlačuje rekombinaci elektronových děr. Nanokompozity budou připraveny pomocí homogenní precipitační metody s hydrotermálními technikami a dopovány různými prvky. Projekt poskytuje platformu pro úzký interdisciplinární výzkum mezi Fyzikálním ústavem AV ČR a Chemickým ústavem v Bratislavě vedoucí k detailnějšímu pochopení povrchových vlastností nanokompozitů na bázi polovodičů a jejich interakce ve vodním prostředí za účelem zlepšení jejich fotokatalytických vlastností demonstrovaných fotodegradací barviva methylenové modři.