Činnost

Text
  • Fourierova transformační infračervená spektroskopie na odraz a na průchod v širokém teplotním oboru (5 – 950 K) s občasným využitím doplňující techniky časově rozlišené terahertzové spektroskopie.
  • Kvantitativní rozbor vibračních spekter, analýza mřížkové dynamiky a dielektrické disperze. Zvláštní pozornost je věnována okolí strukturních fázových přechodů a dynamice měkkých módů.
  • V centru mého zájmu jsou feroelektrické, antiferoelektrické, incipientně feroelektrické materiály a mikrovlnná dielektrika. Spolupráce na výzkumu dynamických vlastností vázané vody a jiných polárních látek.
  • Efektivní dielektrická odezva v nehomogenních prostředích. Specifikace rolí hranic zrn v polykrystalických materiálech a mechanického pnutí v tenkých vrstvách.

ORCID 0000-0002-0861-2322
Researcher ID G-6830-2014