FZU vyhlašuje soutěž Fyzikální fotografie 2024. Letošní téma: Proměna

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Fyzikální ústav AV ČR pořádá soutěž Fyzikální fotografie 2024, která je letos tematicky věnována „proměně“.  Jejím hlavním cílem je popularizace krás fyziky a snaha bořit zažité stereotypy vnímání tohoto vědního oboru. Fotografická soutěž je zakončena slavnostním vyhlášením vítězů a výstavou oceněných a vybraných snímků během Noci vědců, kterou pořádá instituce v prostorách areálu Na Slovance v pátek 27. 9. 2024.

Soutěž je vypsaná ve třech samostatných kategoriích:

Kategorie A – Studenti základních a středních škol

Účastnit se mohou studenti základních a středních škol se sídlem v České republice.

Kategorie B – Studenti vysokých škol

Účastnit se mohou studenti vysokých škol se sídlem v České republice, kteří ke 30. červnu 2024 mají statut řádného studenta.

Kategorie C – Současní zaměstnanci a bývalí pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR

Účastnit se mohou všichni zaměstnanci FZU AV ČR a to jak v pracovním poměru, tak i v rámci DPČ a DPP. To samé platí pro bývalé zaměstnance.

Téma soutěže:

Společné téma všech kategorií je Proměna. Soutěžní snímky budou v kategoriích hodnoceny odbornou porotou.

Od kdy do kdy soutěžíme:

Otevření soutěže: 10. 2. 2024

Uzávěrka: 31. 7. 2024

Podmínky účasti:

Do všech soutěžních kategorií je možné zaslat maximálně pět snímků od jednoho soutěžícího (série je počítána jako jedna práce a maximální počet snímků v sérii je rovněž pět).

Fotografie mohou být pořízeny mobilními telefony, fotoaparáty, snímky generované či upravené umělou inteligencí je nutné označit a budou hodnoceny samostatně jako podkategorie. 

Účastník soutěže přihlášením svého díla (fotografie) zároveň čestně prohlašuje, že je autorem přihlašovaného díla a že je tedy oprávněn s tímto autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), plně nakládat a udělit FZU souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže, zejména k propagaci vědy a výzkumu a FZU. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením díla do soutěže uděluje pořadateli zároveň nevýhradní souhlas (licenci) k bezplatnému užití díla, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. 

Uzávěrka pro přihlášení fotografií do soutěže je 31. července 2024.

Přihlášky budou přijímány pouze elektronicky na e-mail fotosoutez [at] fzu [dot] cz (fotosoutez[at]fzu[dot]cz).

Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Povinností soutěžícího je připojení souhlasu zákonného zástupce k soutěžním snímkům zasílaným na e-mail fotosoutez [at] fzu [dot] cz (fotosoutez[at]fzu[dot]cz).

Pokud snímky nesplní uvedená kritéria, má pořadatel či porota právo snímky ze soutěže vyřadit.

Autor zasláním snímků do soutěže dává pořadateli souhlas s bezúplatným oprávněním k užití snímků ve všech online a tištěných médiích, včetně sociálních médií a všech propagačních a vzdělávacích aktivitách Fyzikálního ústavu AV ČR, stejně tak k bezúplatnému využití k propagaci soutěže a Fyzikálního ústavu AV ČR a vystavení snímků na veřejných akcích.

Zasílání snímků:

Fotografie zasílejte na e-mail: fotosoutez [at] fzu [dot] cz (fotosoutez[at]fzu[dot]cz), do zprávy uveďte jméno autora a názvy snímků a určení kategorie. Povolená maximální délka jednoho popisku je 250 znaků včetně mezer.

Maximální počet prací na jednoho autora je pět (série snímků je počítána jako jedna práce a maximální počet snímků v sérii je rovněž pět). Autor může zaslat pouze 2 dvě série. 

Snímky zasílejte v minimálním rozlišení 300 DPI, minimální délka strany 2500 px, bez vodoznaku nebo podobných znehodnocujících úprav. Maximální datový objem jednoho snímku je omezen na 12 MB.

Ceny a hodnocení:

Ceny v kategoriích A, B, C budou uděleny na základě hlasování poroty složené z renomovaných fotografů a vědeckých pracovníků FZU AV ČR. Odborná porota bude hodnotit především popularizační a estetickou hodnotu snímků (individualitu, kompozici a zpracování).

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Fyzikálního ústavu AV ČR. Výherci obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Pro komunikaci se soutěžícími ze základních, středních a vysokých škol bude použita e-mailová adresa použitá při zaslání soutěžních příspěvků. To samé platí i pro bývalé zaměstnance FZU AV ČR.

Termíny: 

Vyhlášení: 9. 2. 2024

Otevření soutěže: 10. 2. 2024

Uzávěrka: 31. 7. 2024

Zasedání poroty: 12. 8. – 14. 8. 2024

Vyhlášení výsledků, prezentace vybraných a oceněných fotografií: 27. září 2024 v budově SOLID FZU AV ČR. Výstava snímků bude otevřena pro veřejnost 27. září 2024 (změna vyhrazena).

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si předložení identifikačního dokladu pro ověření totožnosti výherce. Účastník soutěže přihlášením svého díla vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na přihlašovacím formuláři do soutěže, s tím, že  osobní údaje  slouží pouze pro účely soutěže. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo kdykoliv odvolat na adrese fotosoutez [at] fzu [dot] cz (fotosoutez[at]fzu[dot]cz).