Fyzika dvoudimenzionálních van der Waalsovských halidů

Anotace

Magnetické Van der Waalsovy (vdW) materiály představují fascinující oblast fyziky pevných látek. V tomto projektu se zaměříme na trihalogenidy přechodných kovů v monokrystalické formě. Přestože je u vdW materiálů očekáván vysoký aplikační potenciál, porozumění objemovému magnetickému chování u třídy trihalogenidů je často rozporuplné, v mnoha případech není konsenzus ani o krystalové structuře, která navíc vykazuje znaky dimorfismu. Projekt kombinuje zkušenosti s přípravou vzorků trihalogenidů transitivních kovů, četné rentgenové, mikroskopické a objemové metody k charakterizaci vlastností krystalů v širokém rozmezí teplot, magnetických polí a tlaků. Vybrané reprezentativní sloučeniny budou podrobeny studiu neutronovou difrakci spolu s mionovou spinovou rezonancí pro pochopení uspořádání magnetických momentů. Navržená kombinace experimentálních technik podpořená teoretickými modely poskytne komplexní informaci o magnetickém chování těchto vrstevnatých materiálů zejména v kontextu rovnováhy inter- a intra-vrstevných magnetických interakcí ve vztahu s krystalovou strukturou.