Změny spinové a mřížkové dynamiky při magnetických a strukturních fázových přechodech v multiferoickém SrMn7O12

Text

SrMn7O12 prodělává při ochlazování řadu strukturních a magnetických fázových přechodů z kubické do romboedrické fáze a následně do nesouměřitelně modulované fáze. Tyto fázové přechody jsou spojené s nábojovým a orbitálním uspořádáním Mn kationtů. Teplotní závislost infračervených, terahertzových a Ramanových specter SrMn7O12 keramik odráží změnu fononových výběrových pravidel v jednotlivých fázích. Pozorované změny fononových aktivit byly porovnány s předpovědí z faktor-grupové analýzy. Ve vysokoteplotní kubické fázi jsme viděli více fononů než dovoluje kubická symetrie. To jsme vysvětlili romboedrickými nanoklastry v kubické fázi. Největší změny nastávají v THz spektrech v blízkosti magnetických fázových přechodů u Tn1 = 87 K a Tn2 = 63 K. Zde se aktivují nové módy, jejichž frekvence a intenzity se výrazně mění s teplotou a magnetickým polem (měřeno do 7 T). Pod Tn2 jsme objevili přenos dielektrických oscilátorových sil z nízkofrekvenčních fononů do THz excitací a proto jsme je nazvaly elektromagnony.

Kontaktní osoba: Stanislav Kamba

Frekvence modů v SrMn7O12
Popis
(a) Teplotní závislost nízkofrekvenčních excitací pozorovaných v THz a IČ spektrech SrMn7O12. Otevřené body značí spinové excitace nebo fonony aktivované narušením centra symetrie v multiferoické fázi, zatímco plné bydy značí fononové frekvence,
(b) Romboedrická krystalová struktura čtverného perovskitu SrMn7O12