Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře II (CTA-CZ) (CTAO_II_CZ)

Anotace

Projekt si klade za cíl modernizaci a upgrade stávající infrastruktury novým, popř. modernizovaným přístrojovým vybavením. Cílem je dovybavení důležitých vývojových a výrobních procesů v oboru optiky velkých reflexních ploch, zejména testování jejich optických, mechanických aj. Parametrů. Upgrade přístrojového vybavení pro aktivity monitorování lokálních atmosférických parametrů budoucích observatoří CTA a vybavení pro testování nových fotodetektorů využívaných v rámci CTA observatoře. Dále pak vybavení pro kalibraci fotodetektorů s jejich využitím v rámci kalibračních kampaní ´fotocitlivých detektorů kamer CTA observatoře. Stávající infrastrukturu je velice žádoucí upgradovat a postupně dobudovat tak, aby mohly být splněny závazky ČR vůči projektu CTA, kde má ČR již své poměrně unikátní postavení.

Špičkové vědecké projekty kladou velký důraz na špičkové vybavení a udržitelný vývoj. Realizací modernizované infrastruktury v ČR v rámci tohoto projektu bude k dispozici laboratorní a přístrojové vybavení schopné, společně se získaným know-how lidského potenciálu pracovišť Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen FZÚ), řešit aktuální pokročilá a excelentní experimentální, teoretická i modelová vědecká zadání v daném oboru na světové úrovni. Nově pořízené vybavení bude sloužit nejen členům řešitelského týmu, ale i zaměstnancům žadatele o projekt a v neposlední řadě velké komunitě členů CTA observatoře formou využití stávajícího a upgradovaného vybavení. Dále bude možné využít nově získané znalosti a zkušenosti řešitelského týmu vědců a pracovníků FZÚ transferem těchto získaných benefitů. Již dnes se ukazuje přesah některých aktivit řešitelského týmu (např. monitoring atmosférických parametrů noční oblohy) do jiných fyzikálních oborů. V neposlední řadě lze konstatovat, že řešitelský tým zapojuje mladé vědecké pracovníky, Ph.D. studenty a postdoktorandy do svých aktivit a tím přispívá k rozvoji astročásticové komunity v České Republice.

Tento projekt je spolufinancován EU.