Činnost

Text

Finanční manažer Centra HiLASE. Jsem odpovědný za zajištění interního a externího finančního reportingu, ekonomických dat a dalších analýz. Dále je mou hlavní činností plánování a koordinace čerpání finančních zdrojů v rámci provozu Centra HiLASE, dalších synergických projektů a zakázek smluvního/ kolaborativního výzkumu.
Financial manager of the HiLASE Center. I am responsible for internal and external financial reporting, economic data and other analyzes. Furthermore, my main activity is planning and coordinating the spending of financial resources within the operation of the HiLASE Center, other synergic projects and contract / collaborative research contracts.