Pokročilé materiály pro fotovoltaiku:substituované ftalocyaninové organokomplexy

Anotace

Projekt se zabývá výzkumem substituovaných ftalocyaninů pro fotovoltaiku. Zahrnuje jak systematické studium elektrotransportních (koncentrace nosičů náboje, pohyblivost nosičů náboje, transportní gap, difúzní vzdálenost excitonů) a optických (optický gap) materiálových parametrů, tak i zmapování možností depozice tenkých vrstev těchto materiálů vakuovými a "mokrými" technologiemi. Objektem zkoumání je specifická podskupina sloučenin - ftalocyaniny substituované thiofenovými substituenty a/nebo obsahující v roli centrálních atomů kovy vzácných zemin. Záběr projektu pokrývá následující oblasti: teoretické výpočty elektronové struktury molekul, syntézu a čištění těchto látek, charakterizaci jejich podstatných vlastností a depozici ve formě tenkých vrstev. Všechny zmíněné klíčové parametry materiálů budou cíleně modifikovány (změnou chemického složení) s perspektivou využití ve fotovoltaice. V rámci výstupů projektu budou výsledky shrnuty, analyzovány a publikovány v impaktovaných časopisech; syntetizované látky pak budou klasifikovány z hlediska fotovoltaických aplikací.