Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

Anotace

Předkládaný projekt se věnuje systematickému výzkumu křemenných krystalových rezonátorů s citlivými vrstvami obsahujícími černé kovy dekorované organickými receptory (ftalocyaniny a porfyriny). Tyto senzory budou využívány pro detekci plynných analytů obsahujících v molekule dusík, a to včetně taggantů výbušnin. Základní myšlenkou je využít černé kovy – neboť hodnoty jejich mechanických parametrů (střižného modulu pružnosti a akustické impedance) jsou blízké hodnotám pro křemen – v synergii s malým množstvím organických látek, které splní roli receptorů specifických pro daný analyt. Tento přítup sníží mez detekce a zdokonalí selektivitu křemenného krystalového rezonátoru při zachování vysoké hodnoty činitele jakosti. Zmíněná netradiční aplikace černých kovů vyžaduje pozitronovou anihilační spektroskopii jako nástroj pro charakterizaci objemových defektů v černých kovech obsažených. Závěrem budou nanoskopické parametry citlivých vrstev dány do souvislostí s makroskopickými parametry připravených senzorů a budou formulována určitá obecná doporučení ohledně složení citlivých vrstev.