Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk (BiomeX)

Anotace

Projekt využívá faktu velmi silné interakce extrémního ultrafialového (XUV) záření s hmotou, projevující se jeho omezenou pronikavostí, k efektivnímu ozáření dvourozměrných buněčných součástí - biologických membrán a jejich laboratorních modelů. Realizována a prozkoumána bude odezva modelových lipidických membrán a reálných membrán a povrchů živých buněk na XUV záření emitované v nanosekundových pulzech repetičním stolním kapilárním výbojovým laserem (CDL). Účinky velmi silně absorbovaného (typická atenuační délka záření o vlnové délce 46,9 nm ve vodě a buněčné sušině nepřesahuje desítky nanometrů), hustě ionizujícího (high-LET) XUV záření budou ve zmíněných membránových soustavách porovnány s poškozením ionizujícím zářením z konvenčních zdrojů. Tak můžeme efektivně a hodnověrně posoudit vzájemný podíl přímého a nepřímého účinku při radiačním poškozením biomembrán. V rámci projektu bude vymezen a využit specifický aplikační potenciál 10-Hz stolního XUV CDL zdroje v molekulární a buněčné radiační biofyzice.