Lokální fázové přechody vyvolané měkkými módy v olovnatých relaxačních feroelektrikách

Text

Analýza infračervených a THz spekter relaxačních feroelektrik Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 a Pb(Mg1/3Ta2/3)O3 pomocí Bruggemanova modelu efektivního prostředí ukázala, že náhodně orientované dynamické jednoose anizotropní polární nanooblasti mají optické fonony polarizované podél směru lokální polarizace o vyšších frekvencích, než fonony polarizované kolmo na lokální polarizaci (symetrie E). E-fonon s nejnižší frekvencí vykazuje měknutí směrem k T* ≈ 400 K, což svědčí o lokálním strukturním fázovém přechodu. Toto měknutí vysvětluje dříve publikovanou vysokoteplotní závislost permitivity, která sleduje Curie-Weissův zákon.

Měkké módy v PMN, PMT a PMN-PT
Popis
(a) Teplotní závislost přetlumené E-komponenty měkkého módu v PMN, PMT a PMN-PT charakterizované frekvencí maxima dielektrických ztrát.
(b) Temperature dependence of the reciprocal static permittivity 1/ε0 (určené kolmo na lokální polarizaci nanooblastí) určené z fitů IČ a THz spekter.

Kontaktní osoba: Stanislav Kamba