ALnS2:Eu2+ Ternární sulfidy (A = alkalický kov, Ln = prvky vzácných zemin) pro osvětlení: Korelace mezi strukturou a emisními maximy Eu2+

Text

Ternární sulfidy ALnS2 (A = alkalický kov, Ln = prvek vzácných zemin) dopované ionty Eu2+ se vyznačují velmi širokým rozsahem laditelnosti emisních maxim Eu2+ s chemickým složením základní matrice. V této práci byla provedena podrobná analýza strukturních vlastností těchto materiálů. Ukázalo se, že jejich mřížkové konstanty lze snadno vyjádřit jako lineární funkce iontových poloměrů a elektronegativit konstitučních prvků. V dalším kroku byly analyzovány vztahy mezi strukturními vlastnostmi matrice a optickými vlastnostmi dopantu Eu2+. Bylo prokázáno, že poloha emisních maxim Eu2+ je lineární funkcí tzv. hexagonality (poměr c/a), kde ca jsou mřížkové konstanty romboedrických ternárních sulfidů. Získané výsledky lze použít jako užitečné vodítko pro přípravu ternárních sulfidů dopovaných Eu2+ s požadovanými emisními vlastnostmi s vysokým potenciálem pro aplikace ve zdrojích světla na bázi bílých LED.

Obr. 1
Popis
ALnS2:Eu2+ Ternární sulfidy (A = alkalický kov, Ln = prvky vzácných zemin) pro osvětlení: Korelace mezi strukturou a emisními maximy Eu2+ | foto: Jary