Magnetismus f-d intermetalických sloučenin

Anotace

Předmětem projektu jsou základní magnetické a další elektronové vlastnosti magnetických systémů, u kterých jsou určující f- a d- elektrony a jejich vzájemné interakce. Budeme se zabývat intermetalidami typu R – T, kde R je prvek kovů vzácných zemin nebo uran a T je Fe nebo Co, se stechiometrií 1–2 (RFe6Al6, RFe5Al7), 2-17 (R12-xR2xFe17, R2Fe17-xMx (M je nemagnetický prvek) a 1-2 (Y1-xSmxCo2) s pozorností na aplikační možnosti těchto materiálů. Jejich vlastnosti budou odvozeny z magnetizace, teploty magnetických fázových přechodů, energie magnetické anizotropie, magnetokalorického efektu, teplotní roztažnosti, magnetostrikce a magnetoresistivity získaných měřením na kvalitních monokrystalických vzorcích za extrémních termodynamických podmínek (vysokých tlaků, nízkých teplot a silných magnetických polí). Práce na projektu bude probíhat v úzké spolupráci s MFF Karlovy University a účast posluchačů doktorandského studia přispěje k jejich výuce v oboru. Předpokládá se využití experimentálních zařízení partnerských pracovišt v Evropě, Japonsku a Rusku s nimiž dloudodobě spolupracujeme.