Širokopásmová dielektrická a infračervená spektroskopie (Nb+In) kodopované rutilové keramiky

Text

Dielektrická odezva keramického ko-dopovaného Ti1-x(Nb0.5In0.5)xO2 byla určena kombinací impedanční a vysokofrekveční koaxiální dielektrické spektroskopie, terahertzové transmise a infračervené reflektivity. Tyto techniky pokrývají 15 dekád frekvencí od 0.1 Hz do 240 THz. Ukázali jsme, že gigantickou dielektrickou permitivitu publikovanou i jinými autory lze vysvětlit kombinací málo vodivých tenkých hranic zrn a ochuzené přielektrodové kapacitní vrstvy. Tyto nehomogenity ve vodivosti  se ve spektrech projevují jako teplotně aktivované dielektrické relaxace v nízkofrekvenční a radiofrekvenční oblasti.

Kontaktni osoba: Jan Petzelt

Spolupracující instituce:  Brock University, Ontario, Canada

Širokopásmová dielektrická spektra rutilové kermiky
Popis
Vlevo: Širokopásmová pokojová spektra nedopovaného a 5% (Nb+In)-kodopovaného keramického rutilu.
Vpravo: Teplotní závislost spekter  kodopované rutilové keramiky při vybraných frekvencích: (a) dielektrická permitivita, (b) dielektrické ztráty, (c) ac vodivost.