Pokročilá epitaxe aniontově dopovaných perovskitů

Anotace

Funkční odezvy kovových perovskitových oxidů typu ABO3 mohou být do značné míry určeny substitucí kovových kationtů A a/nebo B. Podobně lze však využít i náhradu kyslíku jiným aniontem, zejména pak vodíkem či dusíkem. Dalším nástrojem k úpravě materiálových vlastností je pak napětí vnesené do epitaxní vrstvy substrátem. Navzdory rozsáhlým možnostem ladění materiálových parametrů zůstávají epitaxní vrstvy perovskitových oxidů s aniontovou substitucí prozkoumané velmi málo. Cílem projektu je příprava a studium vrstev perovskitových feroelktrických oxidů na bázi titanu, niobu a niklu obohacených vodíkem či dusíkem. Za účelem přípravy obohacených monokrystalických tenkých vrstev budou rozpracovány pokročilé metody laserem stimulovaného epitaxního růstu v reaktivní atmosféře. Díky modernímu experimentálnímu vybavení budou u takto připravených vzorků určovány strukturní, optické a feroické vlastnosti. Kromě proměření vlastností budou také u perovskitových vrstev obohacených smíšenými anionty osvětleny principy stabilizace. U zkoumaných materiálů lze očekávat zcela nové funkční vlastnosti.