Vytváření a charakterizace na atomární úrovni pomocí mikroskopu atomárních sil. (ATOMAN09)

Anotace

Cílem předkládaného projektu je návrh nových postupů pro vytváření a charakterizaci komplexní nanostruktur na polovodičových površích pomocí rastrovacích mikroskopů. Budeme konstruovat heterogenní klastry atomů pomocí kontrolované atomární manipulace. Dále budeme studovat vztah mezi tunelovacím proudem a sílou při formování chemické vazby na atomární úrovni. V rámci projektu také plánujeme další rozvoj experimentálních a teoretických technik v oblasti rastrovacích mikroskopů. Při řešení projektu budeme kombinovat experimentální a teoretické metody umožňující hlubší pochopení probíhajících fyzikálních a chemických procesů.