Výzkum tenkých vrstev a vícevrstvých struktur niklanů pro vývoj nových elektrooptických systémů (NickOpt)

Anotace

Oxidy tranzitních kovů nabízejí velkou rozmanitost zajímavých elektronických jevů, jejichž fyzikální vlastnosti a následné aplikace patří k nejžhavějším tématům současného bádání. Mimořádný zájem přitahují tenké vrstvy a vícevrstvé struktury, jejichž funkční vlastnosti mohou být přizpůsobeny úpravou krystalické struktury a rozhraní mezi vrstvou a substrátem. V tomto projektu budeme zkoumat vliv optického záření na vodivostně-izolační vlastnosti tenkých vrstev a vícevrstvých struktur niklanů vzácných zemin se složením ReNiO3, kde Re = Nd, Sm, Gd. Epitaxní vrstvy budou připraveny pomocí pulzní laserové depozice a jejich mikrostruktura bude optimalizována použitím různých druhů substrátů, změnou tloušťky vrstev, depozičních a žíhacích podmínek. Zvláštní pozornost bude věnována PN přechodům na bázi vrstev s nedostatkem kyslíku a několika nanometrovým vícevrstvým strukturám NdNiO3-SmNiO3, ve kterých se přechod kov-izolant vyskytuje blízko pokojové teploty.