Nanorozměrné magnetické jevy vyvolané elektronovými korelacemi

Anotace

Vlastnosti magnetických atomů adsorbovaných na površích kovů, na grafénu a na oxidu grafénu budou studovány teoretickými metodami, přičemž důraz bude kladen na rozbor vlivu silných elektronových korelací. Předmětem výzkumu bude magnetické a Kondovo chování. Bude provedena analýza, jak je toto chování ovlivněno spin-orbitální vazbou a jak se projevuje v pozorováních řádkovací tunelovací mikroskopií a ve fotoemisních spektrech. Metodou studia budou výpočty elektronové struktury z prvních principů, konkrétně teorie funkcionálu hustoty kombinovaná s teorií dynamického středního pole, která umožňuje podrobně popsat efekty elektronových korelací v d a f slupkách adsorbovaných atomů. Zvolené metody budou pro potřeby projektu v průběhu jeho řešení dále vyvíjeny.