Naše hodnoty

Perex

Patříme mezi nejúspěšnější výzkumné instituce v České republice. Naše vědecké týmy posouvají hranice poznání a svou činností přispívají ke zvýšení úrovně znalostí a vzdělanosti. Podporujeme uplatňování nových poznatků vědy, zavádění nových technologií a využití výsledků výzkumu ve společensky prospěšné praxi. Naše vědkyně i vědci předávají své znalosti dál a podílejí se na vedení a vzdělávání studentů v bakalářských, magisterských a doktorských programech.

Text

 

Náš přístup k náboru a výběru zaměstnanců

Naším cílem je získávat kvalifikované, talentované a motivované kolegyně a kolegy. Vážíme si všech uchazečů, kteří mají zájem připojit se k našim pracovním týmům.

Výběrová řízení vedeme s maximální možnou transparentností a otevřeností vůči kandidátům a v souladu s  Evropskou chartou výzkumných pracovníků a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. V maximální možné míře aplikujeme tyto postupy i u nevědeckých pozic.

 

 

Zvláštní důraz klademe zejména na následující principy:

  • Princip uznání profesní dráhy

Bereme v potaz celkovou praxi kandidátek a kandidátů a jejich výsledky získané během celé profesní dráhy. Uplatňujeme širší škálu hodnoticích kritérií, která zahrnují odborné kvalifikace i osobnostní předpoklady.

  • Princip uznání hodnoty mobility

Zkušenost s mobilitou je hodnotným příspěvkem profesního rozvoje, a to kdykoliv v průběhu kariéry.

  • Princip rovných příležitostí

Uplatňujeme princip rovných příležitostí od samého počátku výběrového procesu i během dalších etap rozvoje kariéry, aniž by se však upřednostnil před kritériem kvality a schopností.

  • Princip transparentnosti

Uchazečky a uchazeči jsou předem informováni o podmínkách a kritériích výběru. Ve všech fázích výběrového procesu je informujeme o dalším postupu a aktuálním stavu výběrového řízení.  Součástí této komunikace je i poskytnutí zpětné vazby.

Dbáme na to, aby veškeré postupy byly otevřené, účinné, průhledné a adekvátní k typu zveřejňovaných pozic.