Multiferoika se silnou magnetoelektrickou vazbou (Multiferoika)

Anotace

Unikátní keramické vzorky Sr1-xBaxMnO3 a Sr1-xBaxMn1-yTiyO3 připravené na Northern Illinois University (prof. Dabrowski) a Pb2Mn1-xCoxTeO6 (x=0, 0.25, 0.5, 0.75 a 1) a Ni3-xCoxTeO6 (x=1,2) a Ni2MnTeO6 z Rutgers University (prof. Greenblatt) budou charakterizované v našich laboratořích. Měření dielektrické odezvy od 1 mHz do 100 THz i studium chování fononů a spinových excitací v širokém oboru teplot a magnetických polí nám dá důležitou informaci o velikosti a podstatě magnetoelektrické vazby v těchto materiálech.