Multiferoika indukovaná mechanickým napětím

Anotace

Příprava tenkých vrstev EuO, SrMnO3, BiFeO3 a Ca3Mn2O7 a jejich magnetická charakterizace na Cornellově univerzitě. Studium fononových spekter pomocí infračervené a terahertzové spektroskopie při různých teplotách. Měření mikrovlnné dielektrické permitivity za účelem nalezení teploty feroelektrického fázového přechodu. Ve vrstvách, kde bude kritická teplota nad 200 K provedeme i roentgenová měření teplotní závislosti mřížkové konstanty kolmo na rovinu vrstvy. To zviditelní teploty fázových přechodů. Měření budeme provádět postupně. Nejdříve budeme studovat vrstvy EuO, potom Ca3Mn32O7, SrMnO3 a nakonec BiFeO3. Pokud se v průběhu výzkumu teoreticky předpoví jiný slibný systém, budeme studovat i ten. Hlavním cílem je nalézt nové multiferoikum s co největší magnetoelektrickou vazbou a s co nejvyššími kritickými teplotami. Výsledky budeme průběžně publikovat ve vysoce impaktovaných časopisech.