Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik (Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik)

Anotace

Mřížková a spinová dynamika multiferoik bude studována pomocí širokopásmové dielektrické a fononové spektroskopie. Budeme studovat statickou a dynamickou magnetoelektrickou vazbu v multiferoikách s Y- and Z-hexaferitovou strukturou, v  Ni3-x(Co,Mn)xTeO6 (x = 1, 2), Mn3WO6, Cu3Nb2O8 a AMn7O12 (A = Sr, Pb, Cd). Tyto materiály mají různé krystalové a magnetické struktury, takže jejich magnetoelektrická vazba bude mít různý původ. Naše data umožní vysvětlit podstatu statické a dynamické magnetoelektrické vazby. Provedeme časově-rozlišitelné experimenty s THz pumpováním and THz vzorkováním, které nám umožní studovat dynamiku elektromagnonů a změny magnetických struktur v sub-pikosekundové časové škále. Pokusíme se také poprvé pozorovat teoreticky předpovězený fononový Zeemanův jev. Pro tato studia použijeme EuTiO3, který vykazuje silnou spin-fononovou vazbu. Pomocí THz a Ramanovy spektroskopie budeme studovat ladění elektromagnonových frekvencí pomocí elektrického a magnetického pole.