Dielektrická a fononová spektroskopie multiferoik

Anotace

Tento projekt je věnován studiu původu magnetoelektrické vazby v různých multiferoických materiálech, tj. materiálech, které vykazují zároveň feroelektrické a magnetické uspořádání. THz, ramanovská a infračervená spektroskopická měření elektromagnonů a fononů nám umožní studovat dynamickou magnetoelektrickou vazbu a dynamiku feroelektrických fázových přechodů (tzv. měkké módy). Širokopásmová dielektrická spektroskopie of 10 mHz do 20 GHz bude použita pro studium spin-fononové a statické magnetoelektrické vazby. Mechanické napětí vyvolané různými substráty bude použité pro indukci feroelektrického stavu v supermřížkách EuO a BaO a v tenkých vrstvách TiO2, které nejsou feroelektrické v objemových vzorcích. Vertikální napětí indukované v EuTiO3 vrstvách pomocí MgO nanosloupečků bude použito pro změnu antiferomagnetického uspořádání na feromagnetické a pro indukci feroelektrického uspořádání nad pokojovou teplotou. Nepružný neutronový rozptyl bude použit pro měření magnonových větví v hexaferitech a hledání předpovězeného krátkodosahového magnetického uspořádání v EuTiO3 u 300 K.