HiFi - Výzkum velmi intenzivních polí

Text

Hlavní řešitel projektu: Prof. Sergey Bulanov
Název projektu: High Field Initiative (Výzkum velmi intenzivních polí)
Akronym: HiFi
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000449
Termín realizace projektu: 1.7.2017 - 31.10.2022
Celkové náklady projektu: 235 956 040,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 85 %

Anotace:

Lasery nové generace s vysokým výkonem jako 10 PW laser na ELI-Beamlines budou studovat nové oblasti fyziky. Ty budou zkoumány v teoretické/simulační části projektu, jež poskytne základ pro realizaci nových experimentů ve fyzice velmi intenzivních polí. Tyto experimenty vyžadují upgrade infrastruktury 10 PW laseru. Synergie mezi teorií/simulacemi a experimentální infrastrukturou vytvoří unikátní centrum studia jevů na hranicích poznání interakce vysoce intenzivního laserového záření s hmotou.

Tento projekt je spolufinancován EU.