Magnetismus f-elektronových intermetalik

Abstract

Předmětem projektu je studium magnetismu a s nim spojených fyzikálních vlastností nových a málo zkoumaných intermetalických systémů s prvky vzácných zemin a uranu. Vzhledem k tomu, že projevují silnou magnetickou anizotropii, studium bude provedeno na vysoce kvalitních monokrystalech, vypěstovaných vůbec poprvé. Magnetizace, magnetická anizotropie a magnetoelasticita (magnetostrikce, magnetoakustika, vliv externího tlaku) budou zkoumané v intermetalických sloučeninách se stechiometriemi RCo4Al, R2Co17, RFe5Al7, R3Ru4Al12 (R - prvek vzácných zemin), Lu2Fe17-xRux a v uranových sloučeninách UCo1-xOsxAl, U3T4Ge4 (T = Fe, Co, Ni, Cu). Dále bude ověřena existence a možnost připravy monokrystalů nových sloučenin, U3Fe2Ge7 a U6Fe16Ge7. Ke studiu budou použity jak makroskopické tak i mikroskopické metody. Práce na projektu bude uskutečněna v těsné spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a dalšími laboratořemi z celého světa při pokračování v dlouhodobé spolupráci.