Study of parameters of atmospheric showers sensitive to mass composition of cosmic rays

Abstract

Vlastnosti spršek kosmického záření jsou závislé na typu primární částice. Cílem je studovat měřitelné parametry spršek, ze kterých se dá usuzovat na složení primárního kosmického záření o extrémních energiích. Mezi takové charakteristiky patří např. místo maxima spršky měřitelné ve fluorescenčních detektorech popřípadě tzv. parametr "risetime", který se dá určit v detektorech pozemních. Měřené parametry se porovnávají s předpověďmi modelů popisujících spršku i interakci hadronů během jejího vývoje. Snahou bude stanovit vliv nejistot uvnitř modelů jádro jaderných interakcí na proces stanovení složení kosmického záření a aplikovat výsledky studie na data z observatoře Pierra Augera.