Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech

Abstract

Relativistické efekty v elektronové struktuře, zejména spin-orbitální vazba, vedou nejen k významným modifikacím obvyklých transportních charakteristik kovových feromagnetů, ale i k fundamentálně novým jevům důležitým pro další rozvoj magnetoelektroniky. V rámci předkládaného projektu hodláme rozpracovat odpovídající teoretický formalismus, který budeme kombinovat s moderní ab initio teorií pevných látek. Zvláštní pozornost budeme věnovat systémům multikomponentním s několika podmřížkami, jako např. Heuslerovy slitiny, systémům se substituční náhodností a s nekolineárními i neuspořádanými magnetickými strukturami.