1. V.A.Volodin, Yuzhu Cheng, A. V. Bulgakov, Y. Levy, J. Beránek, S.S.Nagisetty, M.Zukerstein, A.A.Popov, N. M. Bulgakova
  Optics and Laser Technology 161 (2023) 109161 (1)-109161 (10).
 2. V. A. Volodin, G. K. Krivyakin, A. V. Bulgakov, Y. Levy, J. Beránek, S. Nagisetty, Z. Bryknar, N. M. Bulgakova, P. V. Geydt, A. A. Popov
  Proceedings of SPIE 12157 (2022) 1215701(1)-1215702(10).
 3. S.V. Starinskyi, A.I. Safonov, Y.G. Shukhov, V.S. Sulyeva, I.V. Korolkov, V.A. Volodin, L.S. Kibis, A. V. Bulgakov
  Vacuum 199 (2022) 110929(1)-110929(7).
 4. Science China Physics, Mechanics & Astronomy 65 (2022) 274207(1)-274207(3).
 5. S. A. Lizunov, A. V. Bulgakov, E. E. B. Campbell, N. B. Bulgakova
  Applied Physics A-Materials Science & Processing 128 (2022) 602 (1)-602(9).
 6. A. Morozov, S. Starinskiy, A. V. Bulgakov
  Journal of Physics D: Applied Physics 54 (2021) 1-17.
 7. A.A. Rodionov, S.V. Starinskiy, Yu.G. Shukhov, A. V. Bulgakov
  Thermophysics and Aeromechanics 28 (2021) 549-554.
 8. S. V. Starinskiy, A. A. Rodionov, Yu G. Shukhov, A. V. Bulgakov
  Journal of Physics: Conference Series 1867 (2021) 1-4.
 9. S. Starinskiy, A. Rodionov, Y. Shukhov, A. Safonov, E. Maximovskiy, V. Sulyaeva, A. V. Bulgakov
  Applied Surface Science 512 (2020) 1-9.
 10. S. Starinskiy, A. Safonov, V. Sulyaeva, A. Rodionov, Y. Shukhov, A. V. Bulgakov
  Thin Solid Films 714 (2020) 1-7.
 11. Alejandro Ojeda‑G‑P, Xiang Yao, N. M. Bulgakova, A. V. Bulgakov, Thomas Lippert
  Applied Physics A-Materials Science & Processing 125 (2019) 1-5.
 12. Sergey V. Starinskiy, Alexey A. Rodionov, Yuri G. Shukhov, A. V. Bulgakov
  EPJ Web of Conferences 196 (2019) 1-5.
 13. Sergey V. Starinskiy, Alexey A. Rodionov, Yuri G. Shukhov, Evgeniy A. Maximovskiy, A. V. Bulgakov
  Applied Physics A-Materials Science & Processing 125 (2019) 1 (734)-8 (734).
 14. MM (Modern Machinery) Science Journal 5 (2019) 3567-3572.
 15. MM (Modern Machinery) Science Journal 5 (2019) 3594-3597.
 16. Interfacial Phenomena and Heat Transfer 7 (2019) 113-121.
 17. N.T.Goodfriend, S.Y.Heng, O.A.Nerushev, A.V.Gromov, A. V. Bulgakov, M.Okada, W.Xu, R.Kitaura, J.Warner, H.Shinohara, E.E.B.Cambell
  Nanotechnology 29 (2018) 1-9.
 18. S.V. Starinskiy, A. V. Bulgakov, E.Y. Gatapova, Y.G. Shukhov, V.S. Sulyaeva, N.I.Timoshenko, A.I. Safonov
  Journal of Physics D: Applied Physics 51 255307 (2018) 1-7.
 19. A. V. Bulgakov, I.Mirza, N. M. Bulgakova, V. P. Zhukov, R.Machulka, O.Haderka, E.E.B.Campbell, T. Mocek
  Journal of Physics D: Applied Physics 51 25LT02 (2018) 1-6.
 20. N.T.Goodfriend, S.V.Starinskiy, O.A.Nerushev, N. M. Bulgakova, A. V. Bulgakov, E.E.B.Campbell
  Applied Physics A-Materials Science & Processing 122 (2016) 154(1)-154(9).
 21. A. V. Bulgakov, N. Goodfriend, O. Nerushev, N. M. Bulgakova, S.V. Starinskiy, Y.G. Shukhov, E.E.B. Campbell
  Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics 31 (2014) C15-C21.
 22. N. M. Bulgakova, A. N. Panchenko, V. P. Zhukov, S. I. Kudryashov, A. Pereira, W. Marine, T. Mocek, A. V. Bulgakov
  Micromachines 5 (2014) 1344-1372.