Mechanism of energy and charge transfer in semiconductor nanostructures (transfernano)

Abstract

Projekt je řešen ve spolupráci s kolegy z East China Normal University a věnuje se otázkám přenosu energie a náboje na povrchu polovodičových nanostruktur. Ve shodě s preferencemi čínských partnerů bude s použitím experimentálních a teoretických metod položen důraz na výzkum takových jevů, jakými jsou přenos energie a náboje prostřednictvím elektronových stavů na rozhraní polovodičových nanostruktur, elektronová up-konverze a separace náboje ve fotovoltaickém jevu a procesy v různých typech nanosoučástek. Tyto otázky budou řešeny v obecně hybridních nanostrukturách, tj. v přítomnosti i organických molekul. Pozornost bude věnována úloze fononů v těchto nanostrukturách.