Dielektrická a fononová spektroskopie nanokompozitních dielektrik a vodičů

Abstract

Obrovský aplikační potenciál nanostrukturovaných materiálů v mikroelektronice a optických komunikacích vede k průlomu v technologiích jejich přípravy. Hlavním zadáním tohoto projektu je studium dielektrických a elektromagnetických vlastností různých nanokompozitů s komponentami s výrazným kontrastem či anizotropií v širokém frekvenčním a teplotním oboru s využitím různých dielektrických a fononových spektroskopických technik. Na jedné straně to z hlediska základní fyziky umožní studium rozměrových jevů spojených se změnou lokálních vlastností nanokomponent. Na druhé straně, na základě znalostí vlastností individuálních komponent a jejich tvaru a topologie se budeme zabývat modelováním makroskopických vlastností, důležitých pro návrhy nových kompozitních materiálů pro aplikace, a studiem kritického chování dielektrických spekter a spekter střídavé vodivosti u elektrického perkolačního prahu.