Bezpečnostní pravidla pro účastníky akce „Dny otevřených dveří“

Text

Všichni účastníci akce „Dny otevřených dveří“ jsou v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Na Slovance 1999/2, Praha 8 (dále jen „FZU“) povinni:

  1. řídit se pokyny zaměstnance FZU, který je po areálu provádí, případně jiného zaměstnance FZU (vrátný, přednášející, vedoucí pracoviště apod.),
  2. svévolně nevstupovat do jiných prostor FZU, které nejsou dotčeny akcí ,,Dny otevřených dveří",
  3. nespouštět nebo jinak neovládat jakákoli zařízení a přístroje v objektu FZU, pokud k tomu nebude dán souhlas provádějícím zaměstnancem, přednášejícím zaměstnancem, vedoucím pracoviště nebo jinou k tomu oprávněnou osobou,
  4. ke vstupu do areálu FZU používat pouze vchod, při pohybu uvnitř areálu dodržovat pravidla silničního provozu, dopravní bezpečnosti, chůzi po vymezených komunikacích a protipožární opatření,
  5. v celém areálu FZU dodržovat přísný zákaz kouření, vyjma těch venkovních míst, kde je kouření povoleno (u hlavního vchodu do objektu, u vchodu do prostoru dílen na dvoře a u prostoru vchodu do objektu naproti venkovní kolárně), dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a vstupu pod jejich vlivem do areálu FZU,
  6. v případě zpozorování vzniku jakékoliv mimořádné události (zranění, vznik požáru, únik kapalin, plynu apod.) ihned tuto skutečnost ohlásit doprovázejícímu zaměstnanci FZU (vrátný, přednášející, vedoucí pracoviště apod.) a řídit se jeho pokyny,
  7. v případě vstupu školní skupiny do areálu FZU mít doprovod každé skupiny osobou starší 18 let (pedagogickým nebo nepedagogickým pracovníkem s pracovní vazbou na školní skupinu), pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mají povinnost provádět neustálý dohled nad školní skupinou po celou dobu akce ,,Dny otevřených dveří” v areálu FZU včetně přestávek skupiny mezi programem,
  8. seznámit se s výše uvedenými pokyny a řídit se podle nich.