Efektivní využití odpadního tepla

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.
Název projektu: Efektivní využití odpadního tepla
Operační program: OP Praha – Pól růstu ČR
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
Název prioritní osy: 07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000384
Termín realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020
Celkové náklady projektu: 9 842 631,83 Kč
Míra spolufinancování EU: 50 %

Anotace

Cílem projektu je vyvinout inovativní zařízení, které pomůže využít energetické ztráty v hospodaření s primárními zdroji energie a následná komercializace konkrétních technologií zvyšujících efektivitu hospodaření s odpadním teplem. Odpadní teplo v současné době představuje asi 60% veškeré spotřebované energie. Z tohoto objemu energie může být cca 5-8% přeměněno na elektrickou energii termoelektrickou konverzí. Technologie termoelektrické konverze je známo již dlouho, ale v poslední době došlo k podstatnému zvýšení její efektivity díky výzkumu nových materiálů a je možno očekávat, že její účinnost se bude dále zvyšovat. Zamýšleným výstupem je tedy nižší energetická náročnost technologických zařízení, při jejichž provozu vzniká významné množství odpadního tepla. Tyto aktivity budou realizovány zejména v segmentech, kde se předpokládané technologie budou moci efektivně uplatnit, jako např. doprava, správa budov a likvidace odpadů. V odborné rovině se předpokládá zejména podrobné mapování energetických vstupů, provozních teplot, tepelných toků a potenciálů a tedy i možných tepelných úniků v příslušných technologiích, které lze rozdělit na tři základní segmenty:

  1. Mobilní zdroje odpadního tepla (technologie založená na moderním spalovacím pohonném agregátu městských a příměstských autobusů).
  2. Nízkopotenciálové zdroje (tato technologie je chápána ve smyslu nízkých teplotních spádů, ale s možností celkově vysokých energetických tepelných toků, jako jsou například velká datová centra a serverovny).
  3. Vysokopotenciálové zdroje (tato technologie je chápána ve smyslu vysokých teplot a vysokých tepelných toků. Jedná se o stacionární zdroje sloužící ať již přímo či nepřímo k výrobě tepla, kde technologie jsou založeny na moderním vysokoteplotním spalování s vysokou účinností, jako např. spalovny odpadů).

Tento projekt je spolufinancován EU.