CERN-CZ - Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN

Text

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR
Partnerské instituce:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Technická univerzita v Liberci
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Ústav jaderné fyziky AV ČR
  • Západočeská univerzita v Plzni

Poskytovatel: MŠMT
Název projektu: Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Akronym: CERN-CZ
Identifikační kód: LM2015058
Odpovědná osoba: doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 
Termín realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Celkové náklady: 292 506 000 Kč
Webové stránky: http://www.particle.cz/infrastructures/CERN-CZ

Charakteristika

CERN-CZ organizuje účast výzkumné komunity ČR v mezinárodní výzkumné infrastruktuře CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) v Ženevě. CERN disponuje největším urychlovačem částic na světě – Large Hadron Collider (LHC) – a hraje vůdčí roli ve výzkumu fyziky elementárních částic a chování hmoty při extrémně vysokých energiích. CERN rovněž koordinuje a organizuje evropský výzkum na tomto poli. Cílem CERN-CZ je podpora vývoje, výstavby, údržby a provozování výzkumných zařízení na experimentech v CERN s účastí ČR. Dané zahrnuje i provoz lokální výzkumné infrastruktury v ČR, která je nezbytná pro výzkum, vývoj a výrobu detektorů a výpočetní infrastruktury pro zpracovávání dat. CERN-CZ rozvíjí nové technologie pro detektory částic, včetně jejich aplikací, především v oblasti kalorimetrie a polovodičových dráhových detektorů. Technický záběr CERN-CZ zahrnuje problematiku konstrukce detektorů, vývoje radiačně odolných polovodičových detektorů a elektroniky, chlazení, kryogeniky, vakuových technologií, elektronického a mechanického designu a také zpracovávání extrémních objemů dat. Portfolio služeb CERN-CZ čítá provoz a údržbu detektorů, a to především těch, na jejichž výstavbě se ČR podílela; modernizaci a budování nových detektorů; provoz výpočetního centra – národního Tier2 centra – v počítačové síti CERN; koordinaci výzkumných projektů v CERN s účastí ČR v součinnosti s Výborem pro spolupráci CERN s ČR; a zastoupení a výkon práv ČR v řídících a poradních orgánech CERN a orgánech jednotlivých experimentů CERN. Unikátní experimentální zařízení, na jejichž výstavbě se výzkumné organizace ČR podílely, tvoří jádro CERN-CZ a umožnují výzkumné komunitě ČR adekvátně přispět k celosvětovým výsledkům v jaderné a částicové fyzice, které tyto experimenty v CERN produkují.

Budoucí rozvoj

Plány rozvoje CERN-CZ velmi úzce souvisí s dlouhodobými plány CERN pro jednotlivé experimenty a urychlovač LHC. Nejdůležitějším z nich je předpokládaná modernizace LHC v letech 2022–2025, kdy má dojít k desetinásobnému zvýšení četnosti srážek. Je potřeba odpovídajícím způsobem modernizovat i detektory, tak aby byly schopny v novém náročném prostředí pracovat. Výzkumné organizace ČR jsou členy 2 velkých LHC experimentů – ATLAS (A Toroidal LHC Aparatus) a ALICE (A Large Ion Collider Experiment) a několika menších experimentů. Významná část prostředků CERN-CZ tak bude věnována příspěvku na provoz a údržbu a k vývoji a konstrukci nových částí detektorů pro tyto 2 LHC experimenty. Modernizovaný LHC má být spolu s experimenty v provozu přibližně do roku 2035.

Socioekonomické přínosy

CERN-CZ slouží jako komunikační most umožňující obousměrný transfer know-how mezi CERN a výzkumnou komunitou ČR. Ambiciózní výzkumný program CERN spolu s možností pracovat s nejnovějšími technologiemi přitahuje mnoho expertů nejen z komunity částicových fyziků. Účast na výzkumných projektech CERN zvyšuje viditelnost a atraktivitu výzkumných organizací ČR. Dodané zakázky a úspěšný provoz mnoha zařízení vybudovaných v ČR pro CERN představuje pro průmyslové podniky význačné znalostně náročné zakázky, stimulující jejich inovační schopnosti.

Zpět na seznam projektů