Nacházíte se

Aktuality

Dlouholetý zaměstnanec Fyzikálního ústavu AV ČR a odborník v oboru mangetických tenkých vrstev RNDr. Vladimír Kamberský, CSc. zemřel 18. srpna 2014.

Vladimír Kamberský se narodil 11. 4. 1935. Na MFF UK absolvoval v roce 1958, ale do Fyzikálního ústavu ČSAV přišel ještě skoro o dva roky dříve. Přilákali ho sem starší kolegové, tehdejší aspiranti, s nimiž se seznámil na společné vojenské přípravě. Nejprve se s jedním z nich, svým dlouholetým rádcem a vedoucím Zdeňkem Málkem věnoval přípravě a studiu vlastností tenkých feromagnetických vrstev včetně jejich magnetické doménové struktury.

Dnešní informační technologie jsou založeny buď na náboji nebo spinu elektronu. Polovodičové mikroprocesory jsou typickým příkladem široké škály součástek založených na náboji. Využívají možnost nabízenou polovodiči, kterou je snadné elektrické ovládání a detekce jejich nábojového stavu reprezentujícího nuly nebo jedničky. Součástky založené na spinu pracují na zcela jiném principu. V některých materiálech, např. v železe, se spiny elektronů spontánně orientují jedním směrem, což způsobuje magnetizmus.

Vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně společně s pražskými kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se společností Bioveta a.s., vyvinuli re­kombinantní vakcínu proti boreliové infekci. V preklinických experimentech byla prokázána schopnost vakcíny navodit protilátkovou odpověď u myší a psů. U vakcinovaných zvířat nebyly pozorovány žádné vedlejší nežádoucí reakce.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) zahájil v areálu Na Slovance v roce 2014 realizaci centra funkčních materiálů pro bioaplikace (FUNBIO). Tento projekt podpořený v rámci 11. výzvy OPPK ze strukturálních fondů EK dále významně rozvíjí stávající projekt střediska analýzy funkčních materiálů (SAFMAT). Zatímco předchozí projekt byl zaměřen na doplnění možností analýzy moderních polovodivých a tenkovrstvých materiálů, FUNBIO rozšiřuje moderní analytické metody na materiály na pomezí organického a anorganického světa;

Prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc. je výrazná osobnost české fyziky elementárních částic. Narodil se 20. 4. 1934 v obci Měšice u Tábora. V roce 1958 absolvoval Matematicko–fyzikální fakultu University Karlovy. Poté pracoval dva roky jako asistent na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT (nyní FJFI) a koncem roku 1960 přišel do Fyzikálního ústavu (FZÚ) tehdejší Československé akademie věd. Zde se věnoval studiu kosmického záření a společně s dr. Pernegrem publikoval řadu významných článků.

Vědci pracující na předních světových částicových experimentech spojili své síly, zkombinovali svá data a vyprodukovali první společný výsledek z urychlovačů Tevatron a LHC, t.j. předchozího a současného nejvýkonnějšího urychlovače na Zemi. Vědci z experimentů ATLAS, CDF, CMS a DZERO ohlásili 19. března na mezinárodní fyzikální konferenci Rencontres de Moriond v Itálii společné měření hmotnosti top kvarku. Čtyři experimenty sloučily své analýzy dat, aby jeho hmotnost této částice byla určena co nejpřesněji.

Americká fyzikální společnost (APS) vyhlašuje každoročně jména vědeckých pracovníků, kteří významným způsobem přispěli při zpracování rukopisů zaslaných k publikaci do odborných časopisů této společnosti. K těmto časopisům patří zejména fyzikální komunitou vysoce ceněné časopisy Physical Review Letters a Physical Review. Kvalitní odborné posudky zajišťují nejenom vysoký odborný standard časopisů, ale často pomáhají i autorům zvýšit kvalitu a čtivost jejich příspěvků.

Význam fyziky a metod vyvinutých při zkoumání fyzikálních problémů již delší dobu není omezen pouze na procesy neživé přírody. Metody kvantové teorie a statistické mechaniky makroskopických soustav stále více nacházejí uplatnění v biologii, ekonomii, informatice, nebo sociologii. Fyzika se tak stává jednou z hlavních komponent řady dnes intenzivně rozvíjených interdisciplinárních oborů. Ekonofyzika, která využívá hlavně metody statistické fyziky a teorie kritických jevů v modelování a pochopení ekonomických dějů, je jedním z nich.

Dnešní technologie pro zápis, ukládání a čtení informace jsou založeny buď na náboji, anebo na spinu elektronu. Polovodičové flash nebo operační paměti jsou typickým příkladem široké škály součástek založených na náboji. Využívají možnost nabízenou polovodiči, kterou je snadné elektrické ovládání i snadná detekce jejich nábojového stavu reprezentujícího „nuly“ nebo „jedničky“. Nevýhodou je, že nečistoty, výkyvy teploty nebo záření mohou vést k nekontrolovanému přerozdělení náboje v součástce a tím ke ztrátě informace. Součástky založené na spinu pracují na zcela jiném principu.

Na začátku roku 2014 byla ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. zahájena práce na projektu LABONIT. Tento projekt, který získal finanční podporu v rámci 11. výzvy programu OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost) ve výši 46 miliónů korun, umožní vybudování špičkové technologické laboratoře pro přípravu a charakterizaci nitridových nanoheterostruktur. Na budování laboratoře se bude finančně podílet též přímo Fyzikální ústav AV ČR, který projekt podpoří přibližně 4 milióny korun ze svého rozpočtu.

Stránky