Zahajovací setkání projektu Physics for Future

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dne 14. září pořádal Fyzikální ústav (FZU) za účasti více než 130 hostů zahajovací setkání projektu Physics for Future. Ústředním posláním projektu, spolufinancovaného z Marie Skłodowska-Curie COFUND, je nábor 60 výjimečně talentovaných postdoktorandů.

Setkání v hybridní formě zahájil ředitel FZU Michael Prouza, který vysvětlil význam tohoto programu pro ústav i širší vědeckou komunitu. Poté k účastníkům promluvila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Po úvodních slovech vystoupili bývalí MSCA stipendisté Ladislav Straka, Irene Villa a Gizem Şengör, kteří se podělili o své zkušenosti a postřehy týkající se přínosu programu MSCA.

Ředitel Prouza ve svém projevu nastínil cestu k úspěšnému získávání evropských projektů a poznamenal, že zejména v posledních letech hrají zásadní roli odolnost a přizpůsobivost. Fyzikální ústav se musel vypořádat s rozpočtovými škrty v programech kritické infrastruktury, ukončením programu MŠMT Inter-Excellence a ukončením předchozího Operačního strukturálního programu (OP VVV). Tato fiskální omezení si vyžádala kreativní přístupy k zajištění alternativního financování.

Ekonomickou situaci FZU, podobně jako všech ostatních akademických institucí, dále ovlivnila dvouciferná inflace, omezený růst rozpočtu Akademie věd ČR a prudce rostoucí náklady na energie, které finanční tlak ještě prohloubily. Získávání národních finančních prostředků se tak stalo nelehkým úkolem, přičemž žádosti týkající se fyziky podané Grantové agentuře ČR dosahovaly v kategorii standardních grantů úspěšnosti pouhých 12 %.

Aby mohl FZU těmto narůstajícím výzvám čelit, strategicky se přeorientoval a zaměřil se na evropské projekty, které v turbulentní době představovaly slibné záchranné lano. Tato změna otevřela cestu k prozkoumání analogických příležitostí i dalším akademickým ústavům. V roce 2022 více než polovinu finančních prostředků Akademie věd ČR získaných z mezinárodních grantů generoval náš ústav, ale stále to bylo méně než 10 % našeho rozpočtu," vysvětlil ředitel Prouza.

Relativní úspěch FZU při získávání finančních prostředků z evropských projektů lze pravděpodobně přičíst třem faktorům: pečlivé přípravě, týmu výjimečných vědců a obětavému úsilí grantové kanceláře FZU. Za zmínku stojí dva nové projekty Evropské rady pro výzkum (ERC): Tim Verhagen získal ERC Starting Grant a Tomáš Jungwirth získal ERC Advanced Grant. Úspěchy ústavu se ale neomezily jen na projekty ERC. FZU se aktivně zapojil do dvou iniciativ Evropské rady pro inovace Pathfinder. Navíc se nespoléhal pouze na evropské financování a zajistil si prostředky na dvě centra Dioscuri, která jsou z 50 % financována z prostředků Německé společnosti Maxe Plancka. 

Je nezbytné podotknout, že podpora Akademie věd ČR je nedílnou součástí úsilí FZU. Já i moji kolegové jsme v evropském prostředí ve výjimečné situaci, protože naše institucionální financování představuje jen 30 % našeho ročního provozního rozpočtu a pouhých 10 % rozpočtu investičního. To znamená, že musíme opravdu tvrdě pracovat, abychom získali zbývajících 70 % na provoz nebo 90 % na investice," zdůvodnil Prouza.

Předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Eva Zažímalová ocenila práci FZU a uznala nepopiratelný význam projektu Physics for Future pro českou vědu i světovou fyzikální komunitu. Jsem přesvědčena, že tento projekt vytvoří pevné základy pro budoucnost. Výraz "pevný" používám nejen metaforicky, ale i v doslovném významu, neboť se scházíme v budově, která se jmenuje SOLID," uvedla Zažímalová.

Evropské fondy, jak zdůraznila Zažímalová, mají pro vědecký výzkum v České republice obrovský význam, zejména vzhledem k omezenému zdejšímu institucionálnímu financování a rostoucí inflaci. Pro české výzkumné ústavy je tedy evropská podpora neocenitelná. Poznamenala však, že ačkoli mohou být tyto projekty nápomocné při financování platů postdoktorandů, instituce nesou další nutné náklady, jako jsou výdaje na cestovné, výzkumné materiály, publikování v režimu open access nebo na stáže pracovníků. S vědomím zmíněných problémů vyjádřila naději, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude hledat cesty, jak podobné projekty podpořit, například prostřednictvím operačních fondů, jako je program Jan Ámos Komenský.

Na závěr schůzky ředitel Prouza optimisticky poznamenal, že projekt "P4F – Physics for Future" představuje pro FZU příležitost přispět k budoucnosti fyzikálního výzkumu.

Klíčová slova: