Výzkum ve Fyzikálním ústavu AV ČR přispěl k udělení dvou ze tří letošních Bolzanových cen

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dne 20. ledna 2015 byli v pražském Karolinu vyhlášeni vítězové 21. ročníku (2013-2014) soutěže o Bolzanovu cenu. Je to prestižní cena Univerzity Karlovy a uděluje se studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Cena je udělována ve třech kategoriích: společenskovědní včetně teologických oborů, přírodovědné a lékařské.

V tomto ročníku byly vybrány k ocenění celkem tři práce, ceny předal laureátům rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Fyzikální ústav AV ČR má významný podíl na dvou z těchto tří udělených cen, přírodovědné a lékařské.

V kategorii přírodovědné cenu získala doktorská disertační práce
Silicon nanocrystals, photonic structures and optical gain
RNDr. Lukáše Ondiče, Ph.D. (z Matematicko-fyzikální fakulty)

foto_bolzanova_cena.jpg
Popis
Letošní laureáti Bolzanovy ceny s rektorem University Karlovy prof. Tomášem Zimou. Dr. Lukáš Ondič první zleva. Dr. Viktor Kočka první zprava.

Školicím pracovištěm Lukáše Ondiče byl Fyzikální ústav AV ČR, kde vypracoval svou disertační práci v Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur pod vedením RNDr. Kateřiny Herynkové, Ph.D. Oceněná disertace spadá tematicky do problematiky nanokrystalických forem křemíku s výhledovým použitím těchto materiálů ve fotovoltaice a křemíkové fotonice; tato problematika je jedním z centrálních témat vědeckého výzkumu ve zmíněném oddělení. Disertace se zabývá experimentálně i teoreticky studiem optických vlastností fotonických krystalů vyrobených z křemíkových nanokrystalů a nanodiamantových vrstev s cílem zvýšit účinnost vyvázání popř. navázání světla a dále analýzou dosažitelnosti optického zisku (zesílení) v těchto strukturách.

V současné době Dr. Ondič pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR jako postdoktorand.

V kategorii lékařské cenu získala doktorská disertační práce
Ischemic heart disease-from pathophysiology of ischemic mitral regurgitation to percutaneous coronary intervention
MUDr. Viktora Kočky, Ph.D. (ze 3. Lékařské fakulty)

K významným výsledkům práce Viktora Kočky přispěla podstatnou měrou spolupráce s Fyzikálním ústavem AV ČR. S využitím plazmatické CVD technologie byl v Oddělení funkčních materiálů vyvinut nový povlak koronárního stentu (koronární stent je ocelová výztužka, která tepnu roztahuje) z nanokrystalického diamantu (NCD). Po nezbytných přípravách in vitro včetně charakterizace materiálů a studia morfologie a adheze buněk na povrchu NCD (v Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur) byly provedeny randomizované animální experimenty na modelu normálních prasečích koronárních tepen. Pomocí optické koherenční tomografie (OCT), tedy metody umožňující detailní in vivo hodnocení přebujelé reakce tkáně na implantaci stentu (tj. neointimální hyperplázie - NIH), byla prokázána statisticky významná, o 37% menší plocha NIH po implantaci stentu s NCD povlakem ve srovnání s identickým kovovým stentem bez povlaku.

Tagy článku: