Vladimír Nekvasil převzal čestnou medaili AV ČR za svůj přínos k rozvoji české vědy po roce 1989

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Čtyři výjimečné vědecké osobnosti byly oceněny čestnými medailemi Akademie věd. Vladimír Nekvasil z Fyzikálního ústavu AV ČR obdržel medaili „De scientia et humanitate optime meritis“, významné ocenění za vědecké zásluhy a šíření humanitních idejí. Nekvasil významně přispěl k poznání fyziky pevných látek a zasloužil se za koncepční a organizační budování vědy v českých zemích po sametové revoluci.

 

Medaile-63.JPG
Popis
Vladimír Nekvasil s čestnou medailí za vědecké zásluhy a šíření humanitních idejí v rodinném kruhu.

Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. završil aspiranturu v Ústavu fyziky pevných látek ČSAV udělením titulu CSc. v roce 1973 a v roce 1988 byl tamtéž jmenován vedoucím vědeckým pracovníkem. Dodnes v tomto ústavu, který byl později sloučen s Fyzikálním ústavem AV ČR, pracuje na částečný úvazek. Ve výzkumu se Nekvasil zaměřil převážně na fyzikální vlastnosti magnetických oxidů, zejména v souvislosti s vysokoteplotní supravodivostí a magnetoelektrickými jevy.

Po roce 1989 se plně zapojil do vytváření smysluplné vědní politiky, která by umožňovala výzkumným pracovníkům uplatnit jejich vědecký potenciál a stát se rovnoprávnými účastníky evropské a světové akademické obce. Působil jako předseda Vědecké rady Fyzikálního ústavu AV ČR, Atestační komise a Komise pro nápravy křivd. Největší zásluhy má Nekvasil za svou vysoce odbornou, koncepční a obětavou činnost v Akademické radě AV ČR. V letech 2001–2005 byl místopředsedou AV ČR pro 1. vědní oblast a v letech 2009–2013 v Akademické radě odpovídal za integraci do evropského výzkumu. Kromě péče o pracoviště 1. vědní oblasti sehrál Vladimír Nekvasil rozhodující úlohu při přípravě a dojednávání nových smysluplných zákonů o výzkumu a vývoji, zejména legislativy pro veřejné výzkumné instituce.

Medaile-61.JPG
Popis
Čestná medaile De scientia et humanitate optime meritis.

Vladimírovi Nekvasilovi vždy šlo v první řadě o českou společnost a vědu. Snažil se jednat v jejich prospěch na domácí půdě jako člen orgánů AV ČR, Rady obranného výzkumu Ministerstva obrany ČR, Rady pro bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra ČR, a zejména pak jako člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace v letech 2001–2009, kdy volal po nápravě této Rady, ale též na mezinárodní půdě v odborných grémiích EU, NATO či OECD. Jeho cílem byla vždy funkční vědní politika i spolupráce AV ČR s vysokými školami a s průmyslovou sférou.

„Člověk se při takových příležitostech zamyslí, co bylo či nebylo důležité,“ uvedl Vladimír Nekvasil při přebírání medaile. „Napadají mě dvě věci. Především osobnost dr. Svatopluka Krupičky, v jehož stínu jsme za minulého režimu mohli v Ústavu fyziky pevných látek klidně pracovat, osvobozeni od politických tlaků,“ zdůraznil Nekvasil. Druhou takovou věcí byl jeho příchod na ústředí AV ČR. „Našel jsem zde tým, pro který byla radost pracovat,“ uzavřel.

Dalšími oceněnými, kteří převzali společně s V. Nekvasilem čestné medaile Akademie věd, byli imunolog a objevitel nových molekul prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., fyzikální chemik prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc. a fyziolog RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

Klíčová slova: