Úspěšnost Fyzikálního ústavu v grantové soutěži GA ČR 2021

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Výzkumníci z Fyzikálního ústavu uspěli celkem s 19 projekty ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky (GA ČR) s počátkem řešení od roku 2021. Mezi největší úspěchy patří získání jednoho projektu EXPRO a tří projektů JUNIOR STAR, které spadají do oblasti výběrových projektů na podporu excelence v základním výzkumu.

Do výzvy o excelentní granty EXPRO se přihlásilo celkem 123 projektů z celé České republiky, ale jen šestnáct z nich uspělo. Mezi nimi je i projekt Nanokrystalografie molekulárních krystalů Lukáše Palatinuse z Fyzikálního ústavu AV ČR. Pětiletý EXPRO projekt si klade za cíl vyvinout sadu nástrojů, metod a programů s ambicí ustanovit nové standardy v oboru elektronové krystalografie molekulárních krystalů a proměnit tuto metodu v plně rozvinutý a obecně přijímaný nástroj pro analýzu nano- a mikrokrystalických molekulárních materiálů.

Mezi mladými vědci vzbudila velký zájem novinka grantových projektů JUNIOR STAR, které poskytují příležitost začínajícím výzkumníkům vybudovat si vědeckou skupinu a realizovat vlastní výzkumné záměry. Úspěšní žadatelé mohli získat až 25 milionů Kč na realizaci svých projektů.

Ve velké konkurenci 355 podaných žádostí se za Fyzikální ústav prosadili Eva Maria Martins dos Santos, Ippocratis Saltas a Miroslav Kloz. Eva Maria Martins dos Santos z Oddělení astročásticové fyziky uspěla se svým projektem Zkoumání hadronických interakcí za možnostmi LHC pomocí spršek kosmického záření. Ippocratis Saltas z Oddělení teorie částic a kosmologie získal podporu pro projekt s názvem Nové cesty při hledání temné energie. Miroslav Kloz se bude zabývat stanovením kvantových limitů v biomolekulách pomocí entanglovaných fotonů generovaných z navázaného kofaktorů, modelováno na OCP proteinu v centru ELI Beamlines.

„Jsme rádi, že je pro začínající vědce atraktivní založit si vlastní výzkumnou skupinu – zájem dokonce překonal původní, méně výběrové, juniorské granty, ale bohužel nejsme schopni podpořit více projektů vzhledem k prostředkům, které má GA ČR z vládního rozpočtu k dispozici. Přesto jsme podpořili o pět projektů více, než jsme původně plánovali,“ komentovala udělení 30 grantů JUNIOR STAR Star Alice Valkárová, předsedkyně GA ČR.

Fyzikální ústav uspěl i v soutěži standardních a mezinárodních projektů GA ČR. V oblasti mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency a bilaterálních mezinárodních projektů bylo podpořeno celkem sedm projektů z Fyzikálního ústavu. Tyto projekty zahrnují spolupráci vědců z Rakouska, Slovinska, Tchaj-wanu, Německa a Ruska.V oblasti standardních projektů GA ČR získali vědci z Fyzikálního ústavu celkem osm grantů, což je méně, než bylo minulý rok.

„Letos jsme ze strany vědců zaznamenali mnohem vyšší zájem o financování projektů než v minulých letech. Financí ze státního rozpočtu, kterými GA ČR podporuje českou vědu, je ale přibližně stále stejně, kolem 4,2 miliard Kč. Všem těm, kteří uspěli v tvrdé konkurenci a jejichž projekt bude financován, blahopřeji a těším se na výsledky jejich bádání,“ uvedla Alice Valkárová.

 

EXPRO projekty

 • Lukáš Palatinus – Nanokrystalografie molekulárních krystalů

JUNIOR STAR projekty

 • Eva Maria Martins dos Santos  – Zkoumání hadronických interakcí za možnostmi LHC pomocí spršek kosmického záření
 • Ippocratis Saltas – Nové cesty při hledání temné energie
 • Miroslav Kloz – Stanovení kvantových limitů v biomolekulách pomocí entanglovaných fotonů 
  generovaných z navázaného kofaktorů, modelováno na OCP proteinu

Standardní projekty GA ČR

 • Martin Čada – Inovativní plazmově-chemická a chemická syntéza katalyzátorů na bázi směsných oxidů niklu pro oxidaci těkavých organických polutantů
 • Antonín Fejfar – Pružný nanokřemík pro pokročilé Li-ion baterie
 • Stanislav Kamba – Multiferoické vlastnosti indukované mechanickým napětím nebo intenzivním terahertzovým zářením
 • Christelle Kadlec – Terahertzová magneto spektroskopie v supravodivých vrstvách
 • Hana Lísalová – Pokročilé ultra-rezistentní funkční polymerní kartáče v komplexních biologických médiích
 • Martin Nikl – Pokročilé scintilátory na bázi scandiem admixovaných granátů
 • Ladislav Straka – Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí
 • Petr Yudin – Vliv doménových stěn a povrchové vodivosti na funkční odezvy ve feroelektrických vrstvách

Mezinárodní projekty GA ČR

1. Mezinárodní projekty hodnocené na principu Lead Agency

Rakousko-české projekty za podpory Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung:

 • Karl-Heinz Ernst – Light-induced on-surface synthesis of molecular chains 

Slovinsko-české projekty za pomoci slovinské Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:

 • Jiří Hlinka – Heterostruktury s přechodem polovodič – dielektrikum pro fotoelektrolýzu vody
 • Lukáš Palatinus – Struktury sloučenin vzácných plynů určené pomocí 3D elektronové difrakce

2. Bilaterální spolupráce

Mezinárodní projekty řešené společně s vědeckými týmy z Tchaj-wanu (ve spolupráci s Ministry of Science and Technology):

 • Ivo Stachiv – Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio)senzorické aplikace

Německo-české projekty ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft:

 • Kamil Olejník – Studium přepínání antiferomagnetu do zamrzlého metastabilního stavu metodami s vysokým prostorovým a časovým rozlišením

Rusko-české projekty ve spolupráci s Russian Foundation for Basic Research:

 • Štěpán Stehlík – Kvantově-rozměrové a borem dopované nanodiamanty syntetizované HPHT procesem z molekulárních prekurzorů
 • Petr Ondrejkovič – Multikalorické jevy v nových jednofázových a kompozitních materiálech na bázi komplexních oxidů

 

 

 

Klíčová slova: