Studentská soutěž Sekce optiky - pravidla

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Přihlaste se do prvního ročníku studentské soutěže Sekce optiky, zde najdete kompletní pravidla. 

Pravidla studentské soutěže Sekce optiky

 1. Vymezení pojmů: Pořadatelem a organizátorem je vědecká Sekce optiky (dále jen „Pořadatel“), Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. Garantem akce je vedoucí Sekce optiky Alexandr Dejneka, ambasadorkou soutěže je vedoucí Laboratoře funkčních biorozhraní Hana Lísalová.
 2. Doba a místo konání: Soutěž je interní aktivitou Pořadatele a bude probíhat v termínu od 1.1.2024
  do 1.12.2024. Přihlášení do soutěže proběhne elektronicky v termínu od 1.1.2024 do 29.2.2024. Místo konání soutěže je na pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., a na dalších souvisejících místech daných charakterem hodnocených aktivit.
 3. Cíl soutěže: Cílem této studentské soutěže je podpořit mladé vědecké talenty a jejich rozvoj z hlediska dovedností potřebných pro budoucí vědeckou kariéru a zároveň kreativitu a inovativnost studentů/studentek a jejich schopnosti prezentovat své nápady a projekty s dopadem do vědecko-výzkumného prostředí.
 4. Přihlašování: Soutěž je otevřena všem doktorandům a doktorandkám všech ročníků Sekce optiky, v platném pracovním poměru (výše pracovního poměru není limitována). Doktorandský status musí být platný po celou dobu konání soutěže.
 5. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící s plným vědomím, bez nátlaku a svobodně. Účastí v soutěži projevuje každý/á soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 6. Termíny:
  1. Termín pro přihlášení do soutěže je 29. února 2024.
  2. Termín vyhodnocení první fáze je do 31.7.2024.
  3. Termín konání závěrečné konference bude stanoven na průběh listopadu (bude upřesněno).
  4. Termín ukončení soutěžních aktivit je do 1.12. 2024.
  5. Finální výsledky soutěže budou oznámeny do 1. 12.2024.
 7. Účast: Účast v soutěži je zdarma a soutěžící se mohou přihlásit na základě řádně vyplněného formuláře, který je k naleznutí na tomto odkazu: bit.ly/2024student-competition
 8. Hodnocení: Soutěž je rozdělena do dvou fází, které na sebe navazují. Pro postoupení do další fáze je nutné splnění předchozí.
  1. V první fázi soutěže soutěžící vyplní přihlašovací formulář včetně jména svého školitele a rozšířeného abstraktu v angličtině, který popisuje vědecké téma, kterému se věnovali během uplynulých 12 měsíců. Abstrakt by měl obsahovat krátký popis aktuálního stavu výzkumu, vysvětlení použitých vědeckých postupů, popis dosažených výsledků a závěr a měl by být o rozsahu maximálně 2 000 znaků. Soutěžící mohou spolu s abstraktem nahrát jeden obrázek.  Kromě rozšířeného abstraktu musí soutěžící napsat motivační dopis, který by neměl přesáhnout 500 znaků. V dopise by měli popsat, co je motivuje věnovat se danému výzkumu a proč chtějí pokračovat v této oblasti. Obě části přihlášky budou hodnoceny porotou, která na základě hodnocení rozhodne o postupu soutěžící/ho do finální fáze. Limit počtu postupujících do druhé fáze není stanoven. Postupující do druhé fáze budou o svém postupu informování bez zbytečného odkladu mailem.
  2. V druhé (finální) fázi soutěže se soutěžící, kteří postoupili do této fáze, utkají na jednodenním vědeckém semináři, kde vstupem pro hodnocení budou individuální prezentace s výsledky jejich vědecké činnosti uvedené v rozšířeném abstraktu. Soutěžící jsou povinni vypracovat prezentaci na odborné téma, kterému se vědecky věnují. Požadovaný jazyk prezentace je angličtina. Časová dotace na 1 prezentaci je 15 minut, po nichž bude následovat 5minutový blok otázek poroty. Každý ze soutěžících dostane 3 dotazy od poroty, publiku bude umožněno položit 1-2 další dotazy, k jejichž zodpovězení může porota při finálním hodnocení také přihlédnout. Porota hodnotí individuálně každou/ého soutěžící/ho, přičemž proces hodnocení zohledňuje následující kritéria:
   1. Schopnost prezentovat vědecký obsah;
   2. Prezentační dovednosti a úroveň komunikace;
   3. Schopnost interakce vůči auditoriu a úroveň porozumění prezentovanému tématu vyhodnocená na základě odpovědí na položené otázky;
   4. Dodržení časového limitu prezentace.
 9. Zveřejnění vítězů: V závěru dne konání vědeckého semináře budou ústně oznámeni hodnotící porotou soutěžící umístění na prvních třech místech. Vítězné projekty budou také zveřejněny na intranetových stránkách FZU.
 10. Ceny: vítězové získají finanční odměnu a také jim bude umožněno představit svůj výzkum na společném celoústavním semináři FZÚ. Výše finanční odměny bude následující: první místo získá 15 000 Kč, druhé místo získá 7 000 Kč a třetí místo získá 5 000 Kč. Porota bude mít možnost udělit také zvláštní cenu libovolnému počtu soutěžících za mimořádně kvalitní práci a výkony. Každá/ý soutěžící dostane od poroty vlastní souhrnné hodnocení se zpětnou vazbou na svou prezentaci. Toto hodnocení bude neveřejné a dostupné jen danému soutěžícímu.
 11. Hodnotící porota: je nominována Pořadatelem soutěže a je složena ze tří interních vědeckých pracovníků FZU, mimo Sekci optiky.
  Každý člen poroty má stejné hodnotící právo, stejně tak jako právo zdržet se.
 12. Odhalení nekalostí: Pokud se zjistí, že soutěžící porušil/a pravidla soutěže, bude automaticky diskvalifikován/a. To může zahrnovat plagiátorství, užívání cizích prací či neúčast v některé z fází soutěže.
 13. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.
 15. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit, či upravit písemně tato pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na cenu.

Tyto podmínky jsou účinné a platné od 11.12.2023.