Statut emeritního vědeckého pracovníka získali tři vědci FZU

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

U příležitosti tradiční Dvořákovy přednášky převzal Pavel Novák, Ivan Pelant a Antonín Šimůnek z rukou ředitele Michaela Prouzy jmenovací dekret statutu emeritního vědeckého pracovníka Akademie věd ČR. Ten ve své úvodní řeči poděkoval oceněným za jejich významný přínos k rozvoji výzkumu fyziky naplňování jejich vědeckých vizí.

Ing. Pavel Novák, CSc., DSc. přebírá z rukou ředitele Michaela Prouzy dekret o jmenování emeritním pracovníkem AV ČR
Popis
Ing. Pavel Novák, CSc., DSc. přebírá z rukou ředitele Michaela Prouzy dekret o jmenování emeritním pracovníkem AV ČR

Ing. Pavel Novák, CSc., DSc., spojil celou svou vědeckou karieru s Fyzikálním ústavem, kde pracuje jako vědecký pracovník nepřetržitě od svého nástupu v roce 1964. V letech 1992¬1994 a 2002¬2005 byl jmenován vedoucím Oddělení magnetik a supravodičů a současně v letech 1994¬2020 zastával ve svém oddělení pozici vědoucího Skupiny magnetické spektroskopie. Během své vědecké dráhy publikoval 232 publikaci s více než pěti tisíci citacemi, získal Cenu za fyziku AV ČR (1987), Oborovou medaili II. stupně Fyzikální vědecké sekce Jednoty českých a slovenských matematiků a fyziků (1988), a v roce 2021 získal akademické ocenění ¬ Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách. Působí jako oponent článků pro APS (Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. B), Eur. J. Phys. B, J. Phys.: Solid State Phys., J. Mag. Mag. Mater a dalších.

Svou vědeckou aktivitu již od začátku zaměřil na oblast teoretické fyziky pevných látek. Teoretické analýzy a interpretace vždy těsně propojoval s výsledky experimentálních skupin, které se zabývaly magnetickou rezonancí. V počátcích svého nástupu se věnoval zejména elektronové paramagnetické rezonanci, od roku 1983 až do současnosti se věnuje především jaderné magnetické rezonanci. Na tomto tématu úzce spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, zejména s katedrou fyziky nízkých teplot.

Prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc., přebírá z rukou ředitele Michaela Prouzy dekret o jmenování emeritním pracovníkem AV ČR
Popis
Prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc., přebírá z rukou ředitele Michaela Prouzy dekret o jmenování emeritním pracovníkem AV ČR

Prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc., přišel v roce 1994 z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze do Fyzikálního ústavu studovat „svíticí“ křemík. Během svého působení ve Fyzikálním ústavu se výrazně podílel na vybudování spektroskopické luminiscenční laboratoře s vysokým časovým rozlišením a na vývoji různých metod přípravy křemíkových nanokrystalů. Působil také jako vedoucí luminiscenční skupiny. Spolu se spoluautory publikoval přes 200 původních vědeckých prací, šest kapitol v monografiích a pět knih, s celkově cca třemi tisíci citacemi. Působil jako recenzent rukopisů v impaktovaných časopisech J. Appl. Phys., J. Non-Crystalline Solids, ACS Nano, J. Phys.: Condensed Matter, Phys. Stat. Sol.

V roce 2011 získal Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za knihu Luminiscenční spektroskopie, kterou v roce 2012 vydalo nakladatelství Oxford University Press (Luminescence Spectroscopy of Semiconductors).

Po celou dobu své činnosti profesor Pelant vědecky i pedagogicky spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a vychoval řadu doktorandů, z nichž mnozí dosáhli významných ocenění  (Kateřina Kůsová získala v roce 2014 stipendium L'OREAL Pro ženy ve vědě a dva roky později Cenu předsedy GAČR; Lukáš Ondič v roce 2013 převzal Cenu Josefa Hlávky pro talentované studenty a v roce 2017 Prémii Otto Wichterleho).

RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., přebírá z rukou ředitele Michaela Prouzy dekret o jmenování emeritním pracovníkem AV ČR
Popis
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., přebírá z rukou ředitele Michaela Prouzy dekret o jmenování emeritním pracovníkem AV ČR

RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., působil dvacet tři let jako vedoucí Oddělení strukturní analýzy Fyzikálního ústavu a deset let zastával funkci zástupce ředitele pro sekci Cukrovarnická. V letech 1990¬2009 byl členem Vědecké rady a Rady ústavu a současně působil v letech 1996¬2010 v pozici předsedy Atestační komise. Byl dlouholetým členem Sněmu AV ČR, Vědecké rady AV ČR (2001¬2009) a čtyři roky jejím místopředsedou. Působil v Koordinační komisi pro nejvyšší kvalifikační stupeň vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR, dozorčích radách Ústavu teorie informace a automatizace a Ústavu informatiky. Podílel se na přípravě hodnocení ústavů AV ČR V letech 2009¬2010 a byl členem řídící skupiny tohoto hodnocení.

 Zabývá se elektronovou strukturou pevných látek, výpočty a interpretací rentgenových spekter a výpočty tvrdosti pevných látek. V roce 2000 byl zvolen Fellow of The Institute of Physics (FlnstP, UK) s titulem CPhys, o rok později získal cenu AV ČR za metodu umožňující ab-initio výpočet tvrdosti krystalu. Podle databáze WoS publikoval více než 80 prací, které byly více než 1000krát citovány, na mezinárodních konferencích prezentoval 25 příspěvků. Působí jako recenzent rukopisu ve Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. B, Eur. Phys. Lett., J. Phys.: Condensed Matter, Physica Status Solidi, Acta Cryst. B, Physica Scripta, lnt. J. Refractory Metal& Hard Materials.

 

Klíčová slova: