Medaile Ernsta Macha putují k dlouholetým spolupracovníkům Fyzikálního ústavu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Čtyři čestné oborové medaile předala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová na slavnostním setkání 24. dubna 2019. Mezi vyznamenanými byli tři fyzikové (Čestné oborové medaile Ernsta Macha), z toho dva s těsnými vazbami k Fyzikálnímu ústavu AV ČR – doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., i prof. dr. Hubert Ebert s FZÚ spolupracují ve svých domovských institucích v zahraničí.

Mezi oceněné se dále zařadili geofyzik prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc, který se věnuje především numerickému modelování seizmického zdroje a silných pohybů půdy, a dále filozof, literární vědec a překladatel doc. PhDr. Jiří Pechar (Pamětní medaile Jana Patočky).

medaileduben11.JPG
Popis
Laureáti Čestné oborové medaile Ernsta Macha v roce 2019. Po řadě: doc. Dušan Bruncko, prof. Hubert Ebert, prof. Jiří Zahradník, doc. Jiří Pechar.

Doc. Dušan Bruncko je nejvýraznější osobností současné slovenské experimentální fyziky elementárních částic. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v roce 1979 nastoupil do Oddělení subjaderné fyziky Ústavu experimentální fyziky Slovenské akademie věd (ÚEF SAV) v Košicích, kde se zapojil do výzkumu antideuteron-deuteronových srážek zaregistrovaných pomocí bublinové komory Ludmila. V letech 1990–1996 byl vedoucím slovenského týmu při experimentu H1 v DESY v Hamburku, který zásadním způsobem přispěl ke zkoumání struktury protonu. Významně se podílel na vybudování kalorimetru pro detektor H1 a na fyzikální analýze experimentálních dat obhájil v roce 2002 habilitační práci. V letech 1992–2006 byl vedoucím Oddělení subjaderné fyziky ÚEF SAV a v této funkci inicioval zapojení slovenských fyziků do přípravy experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN.

V současné době je zástupcem Slovenska v řídících orgánech tohoto experimentu, na němž se podílí rovněž čeští fyzici z Akademie věd a vysokých škol. Bruncko je autorem či spoluautorem více než devíti set vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s více než třiceti tisíci citacemi. Téměř na všech spolupracoval s českými fyziky z Akademie věd a vysokých škol. „Brunckova celá profesní kariéra je výrazem české a slovenské sounáležitosti a přátelství,“ konstatoval v Brunckově laudatiu Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu AV ČR.

medaile_duben2019_001.JPG
Popis
Doc. Dušan Bruncko s čestnou medailí.

Prof. Hubert Ebert již čtvrt století působí jako vedoucí teoretické skupiny na katedře fyzikální chemie Mnichovské univerzity. Je světově uznávaným průkopníkem aplikace relativistického formalismu na výpočty elektronové struktury pevných látek, na výpočty rentgenových, fotoemisních a Comptonových spekter a dále na popis transportních vlastností pevných látek. Je členem redakční rady časopisu Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena a hlavním autorem programového balíku SPRKKR pro relativistické výpočty elektronové struktury pevných látek metodou Greenových funkcí.

Kromě toho se jako spoluautor podílel na pěti přehledových článcích a více než čtyřech stech původních publikací s více než čtyřmi tisíci citacemi. S českými vědci udržuje dlouhodobé kontakty s ohledem na překrývající se oblasti vědeckého zájmu. Třicet společných prací – týkajících se zejména magnetických a spektroskopických vlastností volných a adsorbovaných clusterů atomů, vlivu neuspořádanosti na magnetické vlastnosti materiálů či teoretického popisu magnetokrystalické anisotropie – publikoval s Ondřejem Šiprem z Fyzikálního ústavu AV ČR. Se svým bývalým studentem Jánem Minárem, který je nyní docentem na Západočeské univerzitě v Plzni, pak Ebert spolupracuje na teoretickém popisu fotoemise. „Ebert napsal sedm desítek prací se sedmi různými spoluautory z České republiky,“ poznamenal Ondřej Šipr taktéž z Fyzikálního ústavu v laudatiu pro Huberta Eberta s tím, že počet Ebertových citací se zatím zastavil těsně pod sedmi tisíci. „Doufejme, že to bude stimulem pro další vynikající vědeckou práci, dost možná ve spolupráci s českými vědci,“ dodal Šipr.

medaile_duben2019_002.JPG
Popis
Prof. Hubert Ebert přebírá čestnou medaili z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové a místopředsedy Jana Řídkého.
Klíčová slova: