Dvě prestižní pamětní medaile pro Jaroslava Šestáka

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

U příležitosti XIV. Mezinárodní konference o termické analýze a kalorimetrii konané na přelomu září a října 2013 v ruském Petrohradě, byl dvěma prestižními pamětními medailemi za svoje celoživotní zásluhy o rozvoj teoretických základů termické analýzy a kinetických procesů v krystalických a amorfních látkách oceněn pracovník oddělení polovodičů FZÚ AV ČR, prof. Jaroslav Šesták.

 

Profesor Šesták, který je zároveň emeritním pracovníkem Akademie věd, se kromě své vědecké činnosti věnuje též výuce na ZČU v Plzni a na New York University of Prague a vedení doktorských disertačních prací tamtéž. V současné době rozvíjí nové přístupy k termodynamice tzv. nanostruktur a malých neuspořádaných systémů a zabývá se problematikou klimatických změn.

 

Za tyto rozsáhlé aktivity vědecké, pedagogické a organizační mu u příležitosti jeho 75. narozenin udělil pamětní medaili Kurnakovův ústav obecné a anorganické chemie; další pamětní medaili pak prof. Šesták obdržel od Národního výzkumného centra Petrohradské státní polytechnické university.

 

Profesor Ing. Jaroslav Šesták, M.Eng., Ph.D., DrSc., Dr.h.c. se narodil v roce 1938 v Držkově. Vystudoval chemické inženýrství, poté rozšiřoval své znalosti a získával vědecké hodnosti v materiálových vědách, anorganické chemii, termodynamice, fyzice a chemii pevných látek, v materiálovém inženýrství na řadě univerzit i ve výzkumných ústavech u nás i v zahraničí. Věnoval se supravodičům a bioaktivním keramickým materiálům, silikátům, sklům, polovodičům, kvantovým aspektům difúze atd. Dlouhodobě ho však zajímá také interdisciplinární přesah mezi přírodními a humanitními vědami, filozofie a vzdělávání, ale také umění. Je výborným fotografem - své snímky představil na řadě výstav.

Kromě Fyzikálního ústavu AV ČR, kde pracuje dosud, působil také v Jaderném centru ve Studsviku ve Švédsku, na University of Missouri at Rola v USA, na Kjótské univerzitě v Japonsku, na Univerzitě v Pardubicích, na Tchajwanské univerzitě v Taipei, na Karlově univerzitě v Praze, dosud pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni a na University of New York v Praze.

Z jeho širokých odborných aktivit zmiňme například jeho práci v Odborné skupině termické analýzy při ČSCH, v jejímž rámci se podílel na organizování seminářů a letních škol zaměřených na teoretické základy a přístrojovou techniku pro termickou analýzu a konferencí o termické analýze TERMANAL. Přednesl více než 250 plenárních a zvaných přednášek doma i v zahraničí. Je autorem téměř 250 vědeckých prací, které byly citovány téměř 2500krát.