Ceny Akademie věd ČR převzali vynikající badatelé z Fyzikálního ústavu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 10. října 2012 vynikajícím českým vědcům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Slavnostní ceremoniál se tradičně uskutečnil v pražské vile Lanna. Toto prestižní ocenění je v první kategorii udělováno za ukončené vědecké výsledky excelentního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority. Předávacího aktu se kromě laureátů zúčastnili i ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR a další významné osobnosti.

Cenu Akademie věd České republiky za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu obdržel Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) za „Teoretický popis a rozvoj rastrovacích mikroskopů“.

Pavel Jelínek přispěl významným způsobem k hlubšímu pochopení přenosu náboje a tvorby chemické vazby na atomární úrovni, zejména pomocí kvantových výpočtů. Tyto poznatky vedly nejen k výraznému pokroku v oblasti studia materiálových vlastností nanostruktur, ale také k rozvoji rastrovacích mikroskopů s atomárním rozlišením. Mimo jiné bylo dosaženo těchto výsledků: chemická identifikace jednotlivých atomů na povrchu pevné látky; nový druh atomární manipulace při pokojové teplotě; odvození obecné teorie mezi tunelovacím proudem a chemickou silou v atomárních kontaktech; možnost dosažení atomárního rozlišení pomocí Kelvinovy sondy; vývoj nové generace rastrovacích mikroskopů kombinujících detekci tunelovacího proudu a atomárních sil.

Rastrovací mikroskopy s atomárním rozlišením jsou jedním z klíčových nástrojů pro základní i aplikovaný výzkum v mnoha vědních oborech (např. fyzika, chemie, biologie). Dosažené výsledky otevírají zcela nové možnosti, např. v oblasti charakterizace a modifikace nanostruktur. Chemická identifikace jednotlivých atomů na povrchu pevných látek pomocí rastrovacích mikroskopů zůstávala více než 25 let nenaplněnou výzvou. Možnost kombinace chemické identifikace a schopnosti manipulace jednotlivých atomů na povrchu pevné látky otevírá cestu ke konstrukci nanostruktur požadovaných vlastností. O významu dosažených výsledků svědčí publikace v renomovaných časopisech (Nature, Science) a jejich citační ohlas (> 450).

jelinek1.jpg
Popis
Pavel Jelínek

Pavel Jelínek je také spoluautorem výpočetního balíku Fireball (www.lireball-dft.org), pomocí kterého lze provádět kvantové simulace pevných látek. Používá se po celém světě, např. v USA, Německu, Švýcarsku, Francii, Argentině, Číně. Právě aplikace tohoto programu umožnila dosažení těchto významných výsledků.

RNDr. Karel Závěta, CSc., byl členem vyznamenaného autorského týmu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vedeného doc. RNDr. Soňou Štrbáňovou, CSc. za řešení projektu „Čeští vědci v exilu 1948–1989“.

Kolektivní projekt, na kterém se podílely čtyři ústavy AV ČR (ÚSD AV ČR, FZÚ AV ČR, MBÚ AV ČR a MÚA AV ČR), byl řešen v letech 2008–2012 na základě podpory Grantové agentury AV ČR. Projekt přinesl zcela nové poznatky o vědeckém exilu z totalitního Československa, o jeho historických kořenech a trendech, motivacích, politických, ekonomických a kulturních souvislostech. Z konkrétních výsledků je třeba jmenovitě připomenout zejména knihu Sto českých vědců v exilu (Academia 2011, ed. S. Štrbáňová a A. Kostlán; kniha obsahuje shrnující studii A. Kostlána a 100 hesel věnovaných exilovým vědcům; na přípravě hesel se podílelo cca 80 autorů z různých vědních oblastí), analýzu emigračních vln v dlouhodobé perspektivě v kolektivní monografii In Defence of Learning, vydané v Oxford University Press (2011), soubor studií o vědeckém exilu (in: Semináře a studie k dějinám vědy, 2009), řadu dílčích studií na stránkách periodika Dějiny věd a techniky a diskusi o přínosu díla exilového historika B. Loewensteina (publikováno in: Dějiny – teorie – kritika 6, 2009). Z akcí uspořádaných v rámci projektu je třeba uvést zejména pracovní seminář s mezinárodní účastí Vědci v exilu v roce 2010 a mezinárodní konferenci Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century v roce 2011, která vzbudila velký ohlas (sborník příspěvků z konference byl zpřístupněn jako elektronická publikace v roce 2012).

zaveta_a_krupickovi.jpg
Popis
K. Závěta a manželé Krupičkovi v srpnu 2011

převzato ze stránek AV ČR

Klíčová slova: